BYDD yr Ysgrifennydd Gwladol dros Ddigidol, Diwylliant, y Cyfryngau a Chwaraeon Jeremy Wright CF, AS a Gweinidog Llywodraeth y DU i Gymru Yr Arglwydd Bourne yn agor pencadlys newydd S4C yng Nghaerfyrddin heddiw, dydd Iau, 8 Tachwedd 2018 am 11.30 y bore.

Yn ystod eu hymweliad byddant yn cael eu tywys ar daith o’r adeilad newydd sbon, arloesol.

Canlyniad pedair blynedd o gynllunio ac adeiladu yw Canolfan S4C Yr Egin sydd yn pontio’r diwydiannau creadigol a digidol, i sbarduno syniadau a chysylltiadau wrth fagu talent a rhannu adnoddau o dan un to.

Mae Canolfan S4C Yr Egin yn adeilad trawiadol ac eiconig sydd wrth galon campws Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant a’r gymuned leol. Mae’n cynnwys awditoriwm, ystafelloedd golygu, caffi, bar ac ardaloedd perfformio.

Cyhoeddodd Awdurdod S4C yn 2014 y byddai pencadlys y sianel yn adleoli o Gaerdydd i Gaerfyrddin wedi i Brifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant arwain cais llwyddiannus i ddenu’r sianel i’r dref.

Bydd adleoli pencadlys S4C yn darparu 55 o swyddi yng ngorllewin Cymru mewn diwydiant sy’n defnyddio’r dechnoleg ddiweddaraf a lle mae galw am ddefnydd o’r Gymraeg. Bydd y Ganolfan hefyd yn gweithredu fel cartref i glwstwr o gwmnïau mewn meysydd perthnasol.

Mae S4C, sydd yn cyflogi 130 o staff, newydd arwyddo les 10 mlynedd ar ei swyddfa yng Nghaernarfon a bydd yn parhau i ddarlledu a chynnal swyddfa yng Nghaerdydd.

Symudodd aelodau cyntaf staff S4C i’r Egin ym mis Medi. Mae S4C eisoes wedi penodi sawl aelod o staff newydd sydd wedi cael eu recriwtio o ardal gorllewin Cymru.

Meddai’r Ysgrifennydd dros Ddiwylliant Jeremy Wright:

“Am nifer o ddegawdau mae S4C wedi bod yn angor i ddarlledu drwy gyfrwng yr iaith Gymraeg. Mae Llywodraeth Prydain yn gwbl ymroddedig i sicrhau fod S4C yn parhau i ffynnu, a dyna pam ein bod wedi buddsoddi 10 miliwn i adleoli pencadlys S4C i Gaerfyrddin.

Bydd y symud hwn yn hwb i’r economi leol ac yn hwb i’r diwydiannau creadigol yng ngorllewin Cymru i gydweithio gyda’r sector greadigol trwy Gymru gyfan. Bydd yr adeilad trawiadol yma yn sicr yn cynorthwyo S4C i gyrraedd cynulleidfaoedd newydd led led Cymru a thu hwnt.”

Meddai Ysgrifennydd Gwladol Cymru Alun Cairns AS:

“Mae S4C yn sianel sydd â’i gwreiddiau’n ddwfn yn nhirwedd gwasanaethau darlledu cyhoeddus gyfoethog y DU. Mae’r sianel, ynghyd â’i chynnwys, yn cyfrannu’n sylweddol at ddiwylliant ac economi Cymru, i ffyniant yr iaith Gymraeg ac i gryfder ein sector greadigol.

For More Great News Stories Click The Banner

“Mae Llywodraeth Prydain am i’r sianel lewyrchu, gan gipio’r cyfleoedd sy’n dod law yn llaw â’r byd digidol newydd. Gyda Chaerfyrddin yn barod yn gartref i rai o fusnesau creadigol mwyaf llwyddiannus Cymru, gobeithiwn i bencadlys newydd S4C ymddwyn fel catalydd wrth atynnu mwy o ddiwydiannau creadigol i’r ardal, gan ddatblygu hwb greadigol gryfach yn ne Cymru.“

Dywedodd Gweinidog Llywodraeth y DU i Gymru yr Arglwydd Bourne:

“Rwy’n falch iawn o groesawu agoriad Yr Egin, a fydd yn galluogi S4C i gael y dylanwad ieithyddol, economaidd a diwylliannol mwyaf posibl, wrth gynrychioli’r amrywiaeth o gynulleidfaoedd Cymraeg.

Mae Llywodraeth y DU yn cydnabod gwerth S4C wrth gryfhau cadernid yr iaith Gymraeg, a’r effaith trawsnewidiol fydd symud i ffwrdd o’r brifddinas yn cael ar economi Gorllewin Cymru.

Drwy ganfyddiadau’r adolygiad annibynnol diweddar, rydym yn gweithio i gyflawni newid gwirioneddol i sicrhau gall S4C wasanaethu cynulleidfaoedd Cymraeg y dyfodol.”

Meddai Huw Jones, Cadeirydd Awdurdod S4C:

“Mae adleoli i’r Egin yn garreg filltir bwysig yn hanes S4C. Rydym yn hyderus y bydd Canolfan S4C: Yr Egin yn datblygu i fod yn rhan allweddol o’r gymuned, yn gartref i’r diwydiannau creadigol, yn ogystal â bod yn hwb enfawr i’r iaith Gymraeg ac i ddiwylliant yr ardal. Bydd  presenoldeb cryf yn y Gorllewin, yn ogystal ag yn y Gogledd a’r brifddinas, yn gymorth i sicrhau bod y gwasanaeth yn un sy’n adlewyrchu anghenion Cymru gyfan yn effeithiol.  Rydym yn falch o allu creu swyddi da yn yr ardal ac yn edrych ymlaen at gydweithio gyda’r tenantiaid eraill yn Yr Egin.”

Meddai’r Athro Medwin Hughes, DL, Is-Ganghellor, Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant:

“Mae’r Brifysgol yn falch iawn o gael croesawu S4C i Gaerfyrddin ac i weld ffrwyth llafur y cydweithio gyda’r Sianel dros y blynyddoedd diwethaf i greu’r Egin. Ein gweledigaeth oedd sefydlu canolfan arloesol a fyddai’n cryfhau’r seilwaith digidol yng nghefn gwlad Cymru. Mae’r Egin yn gyfle i wneud yn fawr o werth economaidd, ieithyddol a chymdeithasol y llwyddiant i ddenu S4C i adleoli ei phencadlys i Sir Gaerfyrddin trwy sefydlu clwstwr creadigol a digidol i gydleoli â’r sianel. Mae’r Egin yn ganolfan a fydd yn adlewyrchu’r arfer masnachol gorau yn y sector creadigol sy’n gysylltiedig â darpariaeth ddwyieithog y Brifysgol ac yn gyfle i greu cyflymydd a fydd yn ymgorffori prif elfennau canolfan gynaliadwy, gynhyrchiol a chystadleuol dros ben a fydd yn cyfrannu i economïau creadigol a digidol Cymru a’r DU.

Yn rhan o’r agoriad, bydd Manw Lili Robin, enillydd cyfres Chwilio am Seren: Junior Eurovision, yn perfformio ‘Perta’ sef ymgais Cymru yn y Junior Eurovision ym Minsk ar 25 Tachwedd.

Mae plant o ysgolion lleol wedi eu gwahodd i’r diwrnod arbennig. Bydd cyfle iddynt weld set y sioe boblogaidd Jonathan, sydd yn cael ei ffilmio yng Nghanolfan S4C Yr Egin a hefyd cymryd rhan mewn sesiwn holi ac ateb gyda Manw.

, , , , , ,
Similar Posts
Latest Posts from Llanelli Online