MAE gan fusnesau, elusennau a sefydliadau yn Sir Gaerfyrddin yr effeithiwyd arnynt gan y Coronafeirws tan 30 Mehefin i wneud cais am gymorth ariannol.

Hyd yn hyn, mae Cyngor Sir Caerfyrddin wedi cefnogi mwy na 3,600 o fusnesau a sefydliadau i wneud cais am gyllid. Mae’r cyllid hwn yn deillio o ddau gynllun grant gan Lywodraeth Cymru, sy’n werth £43miliwn.

Gan fod y dyddiad cau yn prysur agosáu, mae Arweinydd y Cyngor, y Cynghorydd Emlyn Dole, yn annog mwy i wirio a ydynt yn gymwys i gael cyllid.

Mae’r grant hwn ar gyfer y rheiny sy’n talu ardrethi busnes a chronfa cadernid economaidd – ni chaiff ceisiadau newydd am gymorth o dan y naill gynllun na’r llall eu hystyried ar ôl 5pm ddydd Mawrth, 30 Mehefin.

Mae hyd at £25,000 ar gael ar gyfer busnesau manwerthu, hamdden a lletygarwch cymwys megis siopau, bwytai, caffis, sefydliadau yfed, sinemâu, lleoliadau cerddoriaeth fyw, safleoedd lletya a gwestai a llety hunanarlwyo.
Efallai y bydd busnesau llai yn gymwys i gael grant o hyd at £10,000 ac mae modd iddynt wneud cais am ddau safle yn ardal Sir Gaerfyrddin.

Mae grant o £10,000 hefyd ar gael ar gyfer ystod o elusennau a chlybiau chwaraeon amatur sy’n gweithredu yn y sectorau manwerthu, hamdden neu letygarwch ar gyfer uchafswm o ddau safle.

For More Great News Stories Click The Banner

Dywedodd y Cynghorydd Doyle, “Rydym yn falch dros ben ein bod wedi cefnogi cynifer o fusnesau i wneud cais am gymorth ariannol er mwyn sicrhau eu bod yn llwyddo i oroesi trwy’r cyfnod heriol hwn.”

“Rwyf am sicrhau bod pob busnes, elusen neu sefydliad sy’n gymwys i gael cymorth yn ei dderbyn – gan mai ychydig o ddyddiau yn unig sydd ar ôl i wneud cais, dyma’r amser i wneud ymholiadau a gwirio a ydych yn gymwys i gael cymorth. Gallai’r gefnogaeth hon wneud byd o wahaniaeth.”

Mae Tîm Datblygu Economaidd y Cyngor ar gael i gynnig cyngor a chefnogi pobl i wneud cais am grantiau, er bod y broses yn syml.

I gael rhagor o wybodaeth, ac i wneud cais, ewch i www.sirgar.llyw.cymru/busnes neu ffoniwch 01267 234567, 8am i 6pm, 7 diwrnod yr wythnos.

, , ,
Similar Posts
Latest Posts from Llanelli Online