MAE’R Cyngor yn chwilio ar frys am hyd at 300 o staff glanhau ar gyfer ysgolion ac adeiladau’r cyngor yn Sir Gaerfyrddin wrth iddo gynllunio ar gyfer ailagor ysgolion a gwasanaethau eraill fel rhan o’i ymateb parhaus i’r coronafeirws.

Mae dirfawr angen y glanhawyr dros dro mewn nifer o ardaloedd gan gynnwys Rhydaman, Caerfyrddin, Cross Hands, Cwmllynfell, Garnant, Glanaman, Cydweli, Talacharn/Pentywyn, Llandeilo, Llanymddyfri, Llanelli, Llanybydder/Llanllwni, Castellnewydd Emlyn, Pencader, Sanclêr, y Tymbl a Hendy-gwyn.

Yr wythnos diwethaf, cyhoeddodd y Gweinidog Addysg, Kirsty Williams y bydd ysgolion yng Nghymru yn dechrau’r cam nesaf ar 29 Fehefin er mwyn i bob plentyn gael y cyfle i ‘Ddod i’r Ysgol, Dali ati i Ddysgu, Paratoi ar gyfer yr Haf a mis Medi’.

Bydd yr oriau gwaith yn cynnwys sifftiau rhwng 7am a 9pm a gellir darparu rhywfaint o hyblygrwydd. Bydd disgwyl i bobl ddarparu gwasanaeth o safon uchel er mwyn sicrhau mannau diogel a hylan.

Byddai profiad a gwybodaeth am Iechyd a Diogelwch yn fanteisiol. Bydd hyfforddiant cynhwysfawr yn cael ei ddarparu.

For More Great News Stories Click The Banner

Bydd gwiriad manwl gan y Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd yn ofynnol ar gyfer y swydd hon.

Dywedodd y Cynghorydd Mair Stephens, yr Aelod o’r Bwrdd Gweithredol dros recriwtio a hyfforddiant: “Rydym yn annog pobl sy’n gallu ymgeisio i gysylltu â ni, yn enwedig y rheini sy’n byw mewn cymunedau ger ysgolion neu adeiladau. Bydd angen bod yn hyblyg o ran lleoliad y rolau a’r oriau gwaith a allai gynnwys  boreau cynnar a nosweithiau, bydd hyfforddiant llawn yn cael ei ddarparu. Mae’r gwasanaeth glanhau yn chwarae rhan allweddol yn y broses o gadw pobl yn ddiogel yn ystod y pandemig hwn ac mae’n darparu gwasanaeth hanfodol ledled Sir Gaerfyrddin.”

Ewch i dudalen swyddi a gyrfaoedd y Cyngor.

, ,
Similar Posts
Latest Posts from Llanelli Online