MAE trigolion ardaloedd gwledig Sir Gaerfyrddin sy’n cael trafferth cysylltu â’r rhyngrwyd yn cael eu hannog i ymuno â chynllun grant newydd.

Mae arweinydd Cyngor Sir Caerfyrddin, y Cynghorydd Emlyn Dole, wedi anfon llythyrau at gymunedau gwledig lle mae’r rhyngrwyd yn araf i’w hannog i gofrestru eu diddordeb am gyfraniad sylweddol tuag at gostau cael cysylltiadau rhyngrwyd cyflymach a mwy dibynadwy i’w cartrefi neu fusnesau.

Mae’r cyngor yn gweithio ochr yn ochr â Llywodraeth y DU a Llywodraeth Cymru i hyrwyddo’r Gronfa Uwchraddio Band Eang i helpu busnesau, gweithwyr a chymunedau i elwa ar yr holl fanteision sy’n gysylltiedig â chysylltiadau rhyngrwyd cyflymach a mwy dibynadwy.

Mae modd i breswylwyr gwledig gael hyd at £1,500 ac mae modd i fusnesau bach a chanolig gael hyd at £3,500 i uwchraddio i fand eang gigabit, sy’n gallu lawrlwytho ar gyflymder o 1 gigabit (1000 megabit) yr eiliad. Mae’n bosibl y bydd preswylwyr gwledig sydd â llai na 30 Mbps yn gymwys i gael rhagor o gymorth gan Lywodraeth Cymru sy’n dyblu gwerth y daleb sydd ar gael, sef hyd at £7000 ar gyfer busnesau bach a chanolig a hyd at £3000 ar gyfer cartrefi.

Mae gan drigolion a busnesau hyd at 30 Medi i gofrestru ar broadband-upgrade-fund.campaign.gov.uk/register

Nid yw cofrestru yn unig yn sicrhau y bydd cysylltiad ffeibr yn cael ei osod yn dilyn hynny – ond po fwyaf o eiddo sy’n cofrestru, y mwyaf tebygol y bydd cyflenwr masnachol yn cydnabod y galw ac yn manteisio ar y cyfle i osod band eang ffeibr yn yr ardal.

For More Great News Stories Click The Banner

Dywedodd y Cynghorydd Emlyn Dole, Arweinydd Cyngor Sir Caerfyrddin:

“Rydym yn croesawu’r cynllun newydd hwn a byddem yn argymell yn gryf bod trigolion a busnesau gwledig sydd â rhyngrwyd araf yn cofrestru eu diddordeb nawr. Po fwyaf y cartrefi sy’n gwneud hyn, y mwyaf tebygol y bydd cyflenwr masnachol yn cydnabod y galw am osod band eang ffibr yn eu hardal. Mae cysylltedd digidol yn gyfleustod hanfodol yn y byd sydd ohoni ac mae wrth wraidd pob agwedd ar fywyd cyfoes sy’n ymwneud â gwaith, teithio, hamdden ac iechyd. Mae cysylltedd cyflym, dibynadwy yn hanfodol i gefnogi twf busnesau, helpu cymunedau gwledig i ffynnu, gwella iechyd a llesiant, a’i gwneud yn haws i bobl fynd ar-lein a defnyddio gwasanaethau cyhoeddus. Tynnwyd sylw yn benodol at hyn yn ystod y pandemig Covid-19 presennol.”

Os na allwch gofrestru ar-lein neu os na allwch ofyn i aelod o’r teulu neu gymydog eich helpu, anfonwch ymateb ysgrifenedig gyda’ch enw llawn, llinell gyntaf eich cyfeiriad, eich côd post, a chyfeiriad e-bost (os yw ar gael) at: Ceri Jenkins, Neuadd y Sir, Caerfyrddin, Sir Gaerfyrddin, SA31 1JP neu anfonwch e-bost CeJenkins@sirgar.gov.uk

Mae rhagor o wybodaeth am y cynllun cysylltedd band eang, a gwybodaeth gyffredinol am gysylltedd digidol, ar gael ar wefan Cyngor Sir Caerfyrddin yma: https://www.sirgar.llyw.cymru/cartref/busnes/cysylltedd-digidol/

, ,
Similar Posts
Latest Posts from Llanelli Online