GOFYNNIR i rieni yn Sir Gaerfyrddin rannu eu sylwadau a’u profiadau yn ystod y cyfnod hwn o gyfyngiadau symud.

Mae miloedd o blant wedi cael eu haddysgu yn y cartref ers i gyfyngiadau’r Llywodraeth orfodi cau ysgolion ym mis Mawrth, ac er bod athrawon wedi gallu cysylltu â disgyblion, mae rhieni wedi chwarae rôl enfawr yn addysg eu plant.

Mae Cyngor Sir Caerfyrddin yn awyddus i ddysgu o’r profiad hwn a chael darlun clir o’r heriau sydd wedi wynebu teuluoedd dros yr ychydig fisoedd diwethaf.

Mae arolwg eang wedi cael ei lansio i gasglu’r adborth hwn, a fydd yn helpu i lywio a llunio addysg yn lleol yn yr wythnosau nesaf.

Bydd rhieni’n cael arolwg ar-lein yn uniongyrchol gan ysgolion eu plant, a gofynnir iddynt ynghylch y modd y mae eu plant wedi ymdopi â dysgu ar-lein, pa heriau emosiynol sydd wedi eu hwynebu, a’r hyn sydd wedi gweithio’n dda.

For More Great News Stories Click The Banner

Dywedodd y Cynghorydd Glynog Davies, yr Aelod o’r Bwrdd Gweithredol dros Addysg a Gwasanaethau Plant: “Hoffem glywed gan rieni, a chael darlun go iawn o’u profiadau. Mae ein hathrawon a’n staff addysg wedi gweithio’n galed iawn i gefnogi’r plant a’r rhieni, gan gynnwys darparu adnoddau dysgu a gwersi, benthyca offer TG, a ffonio teuluoedd yn rheolaidd i weld pa gymorth sydd ei angen arnynt. Rydym hefyd wedi darparu gofal i blant gweithwyr allweddol, parhau i ddarparu gwasanaeth cwnsela a chefnogi teuluoedd sydd â phlant agored i niwed.

“Ond bydd yr arolwg hwn yn ein helpu ni i edrych i’r dyfodol. Mae angen inni sicrhau ein bod yn ystyried pryderon ac adborth rhieni er mwyn sicrhau ein bod yn rhoi’r ddarpariaeth gywir ar waith i gefnogi ein plant.

“Rwyf yn annog rhieni i gymryd rhan yn ein harolwg. Alla i ddim pwysleisio ddigon pa mor bwysig yw’r adborth hwn er mwyn inni allu dysgu ein hunain ac ar gyfer ein cynlluniau.”

, , ,
Similar Posts
Latest Posts from Llanelli Online