17th June 2021

Llanelli Online News

Llanelli's First For Hyperlocal News

Arolwg yn ceisio barn pobl am wasanaethau yn Sir Gaerfyrddin

GOFYNNIR i breswylwyr yn Sir Gaerfyrddin roi eu barn ynghylch amrywiaeth o wasanaethau cyhoeddus gan gynnwys gwasanaethau tai ac iechyd.

Mae’r arolwg hwn yn dilyn lansio arolwg rhanbarthol sy’n cynnwys pedwar rhanbarth – Sir Gaerfyrddin, Ceredigion, Sir Benfro a Phowys – ac mae’n canolbwyntio ar feysydd allweddol megis addysg, tai, iechyd, troseddu, hamdden a mynediad i’r arfordir a chefn gwlad.

Mae’r arolwg yn gofyn i bobl sgorio eu profiadau o’r gwasanaethau hyn a’u barn ynghylch y profiadau y mae pobl eraill yn ein cymdeithas yn eu cael.

Mae Bwrdd Iechyd Addysgu Powys, Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda, Heddlu Dyfed-Powys, Gwasanaeth Tân Canolbarth a Gorllewin Cymru, Ymddiriedolaeth GIG Gwasanaethau Ambiwlans Cymru, Awdurdod Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog, Awdurdod Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro a’r Comisiynydd Heddlu a Throseddu wedi cydweithio i greu’r arolwg.

Bydd yr adborth yn cael ei ddefnyddio ar gyfer gwaith yn ymwneud â chydraddoldeb a sut yr effeithir ac yr ymdrinnir â phobl â nodweddion gwarchodedig wrth iddynt geisio defnyddio gwasanaethau a ddarperir gan y sector.

Mae’n rhaid i’r holl gyrff cyhoeddus lunio Cynllun Cydraddoldeb Strategol er mwyn sicrhau bod gwasanaethau yn cael eu darparu a’u bod ar gael i’r holl drigolion a defnyddwyr gwasanaethau beth bynnag yw eu hoed, rhyw, rhywioldeb, crefydd, dewis iaith neu anabledd.

For More Great News Stories Click The Banner

Mae Deddf Cydraddoldeb 2010 yn rhestru naw nodwedd warchodedig. Yn ddiweddar cyhoeddodd y Comisiwn Cydraddoldeb a Hawliau Dynol adroddiad sef ‘A yw Cymru’n Decach’ (2018), sy’n nodi cyflwr y genedl wrth ystyried y grwpiau sy’n fwy agored i niwed yn ein cymdeithas.

Yn ogystal â’r arolwg hwn, bydd pob rhanbarth yn ymgysylltu â grwpiau cymunedol penodol sy’n cynrychioli ac yn siarad o blaid rhai o’r grwpiau llai adnabyddus megis LGBTQ neu ffoaduriaid wedi’u hadsefydlu. Gellir cwblhau’r arolwg ar ein gwefan a bydd yn cau ar 14 Mehefin.

You are in breach of copyright
%d bloggers like this: