Baw cŵn ar faes chwarae yn costio £230 i ddyn

GORCHMYNNWYD dyn o Lanelli i dalu mwy na £200 am beidio â chodi baw cŵn ar faes chwarae i blant.

Plediodd Lee Stuart Evans, sy’n 36 oed, o Heol Elfed, yn euog drwy’r post am dorri Gorchymyn Gwarchod Mannau Cyhoeddus (Rheoli Cŵn) Cyngor Sir Caerfyrddin 2016.

Roedd swyddogion gorfodi materion amgylcheddol ar batrôl yn Llwynhendy ar 27 Hydref pan welsant ddyn yn cerdded ci, tebyg i hysgi, ar Feysydd Chwarae y Trallwm.

Aeth y ci ar ei gwrcwd fel petai’n baeddu. Pan gerddodd y swyddogion draw i’r lleoliad, gwelsant faw ffres. Dywedodd y dyn (Evans) a oedd yn mynd â’i gi am dro nad oedd ganddo fagiau.

Dywedodd y swyddogion wrth Evans y byddai’n cael Hysbysiad Cosb Benodedig ond gan mai maes chwarae i blant oedd hwn, rhoddodd y swyddogion fagiau iddo a gofynnwyd iddo godi’r baw â’i roi yn y bin ac fe wnaeth hynny. Rhoddwyd gwybod i’r dyn y byddai Hysbysiad Cosb Benodedig yn dal i gael ei chyflwyno iddo oherwydd ni fyddai wedi codi’r baw pe na fyddai’r swyddogion wedi mynd draw ato.

Dywedodd Evans wrth y swyddogion ei fod wedi bod yn gweithio sifft nos ac nad oedd yn arfer mynd â’r ci am dro. Llofnododd ei fod yn derbyn yr Hysbysiad Cosb Benodedig o £100 neu £50 petai’n talu o fewn 10 diwrnod fodd bynnag dim ond £10 sydd wedi dod i law’r Cyngor hyd yn hyn er gwaethaf anfon negeseuon atgoffa am y taliad ato.

Cafodd Evans ddirwy o £100 gan Lys Ynadon Llanelli ynghyd â gorchymyn i dalu £100 tuag at gostau’r erlyniad a gordal dioddefwr o £30.

Dywedodd y Cynghorydd Philip Hughes, yr Aelod o’r Bwrdd Gweithredol sy’n gyfrifol am yr Amgylchedd: “Er bod y rhan fwyaf o berchnogion cŵn yn gyfrifol ac yn codi baw eu cŵn, yn anffodus mae lleiafrif o bobl sydd heb. Mae baw ci sy’n cael ei adael yn rhywle yn gallu achosi peryglon iechyd difrifol. Rydym yn benderfynol o roi stop ar y broblem o faw cŵn yn y sir a byddwn yn defnyddio ein pwerau i ddirwyo unrhyw un sy’n cael ei ddal yn methu â chodi baw cŵn.”

Gallwch roi gwybod am faw cŵn drwy ffonio Galw Sir Gâr ar 01267 234567 neu roi gwybod ar-lein

Arabic Arabic English English Irish Irish Polish Polish Romanian Romanian Scottish Gaelic Scottish Gaelic Turkish Turkish Welsh Welsh
You are in breach of copyright
%d bloggers like this: