MAE menyw o Lanelli wedi gorfod talu bron i £500 am ollwng ei stwmpyn sigarét ar reiliau.

Gorchmynnwyd i Daisy Marie Beck, o Faes Yr Haf yn y Pwll, dalu’r ffi gan Lys Ynadon Llanelli ar ôl iddi gael ei dal yn cyflawni’r drosedd gan swyddogion gorfodi y Cyngor.

Mewn erlyniad gan Gyngor Sir Caerfyrddin, dywedwyd wrth y llys y gwelwyd y fenyw, 22 oed yn smygu yng Ngorsaf Fysiau Llanelli ym Mhorth y Dwyrain ym mis Medi’r llynedd gan swyddogion a oedd ar batrôl. Gwelwyd Beck yn rhoi’r stwmpyn ar reiliau diogelwch cyn cerdded i ffwrdd tuag at siop Spar.

Aeth y swyddogion ati a chyflwyno hysbysiad cosb benodedig iddi. Er gwaethaf anfon negeseuon atgoffa ati, ni chafwyd unrhyw daliad ac aeth yr achos i’r llys.

For More Great News Stories Click The Banner

Mae’n drosedd gollwng sbwriel a gallai methu â thalu’r ddirwy arwain at erlyn yr unigolyn yn llys ynadon lle gallai gael dirwy o hyd at £2,500.

Gwnaeth Beck gyfaddef i’r drosedd drwy’r post a chafodd ddirwy o £120. Mae’n rhaid iddi hefyd dalu £340.04 o gostau a gordal dioddefwr o £30.

Dywedodd y Cynghorydd Philip Hughes, yr Aelod o Fwrdd Gweithredol y Cyngor dros Ddiogelu’r Cyhoedd: “Mae un weithred syml wedi costio’n ddrud i’r fenyw hon ac yn rhywbeth y gellid fod wedi’i osgoi petai hi wedi rhoi’r stwmpyn yn y bin. Nid oes esgus dros ollwng sbwriel a bydd unrhyw un sy’n cael ei ddal yn cyflawni trosedd gan ein swyddogion yn gorfod wynebu’r canlyniadau. Mae gollwng sbwriel yn anharddu’r dirwedd ac yn costio llawer o arian i’r Cyngor – arian y gellid gwneud gwell defnydd ohono ar ein gwasanaethau rheng flaen.”

, , , , , , ,
Similar Posts
Latest Posts from Llanelli Online