19th April 2021

Llanelli Online News

Llanelli's First For Hyperlocal News

Brechwch eich “amddiffynwyr” rhag y ffliw

“MAE’N bwysig ein bod yn gwneud ein gorau glas i amddiffyn plant rhag heintiau ac afiechydon fel ffliw, oherwydd fe wyddom i gyd fod plant yn dda iawn am ledaenu germau.”

Dyma eiriau Meilyr Siôn, yr actor adnabyddus ac awdur llyfrau plant, a thad i Daniel, 9 mlwydd oed, a Daisy, 6 mlwydd oed.

Mae Meilyr yn cefnogi’r ymgyrch Curwch Ffliw eleni gan ei fod am wneud popeth o fewn ei allu i amddiffyn ei blant rhag dal neu ledaenu ffliw, ac mae hefyd am annog rhieni eraill i wneud yr un peth.

Dywed Iechyd Cyhoeddus Cymru ei bod hi’n bwysig iawn i blant gael y brechlyn ffliw gan eu bod nhw’n dda iawn am drosglwyddo germau a firysau rhyngddyn nhw eu hunain ac oedolion maen nhw mewn cyswllt â nhw oherwydd agosrwydd a hylendid gwaeth yn gyffredinol (fel golchi dwylo a thisian).

Dywedodd Ros Jervis, Cyfarwyddwr Iechyd Cyhoeddus Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda, “Mae ffliw yn lledaenu’n rhwydd iawn. Bydd ymestyn y rhaglen i gynnwys mwy o blant eleni’n helpu i’w gwarchod rhag dal y ffliw, a bydd hefyd efallai yn eu hatal rhag ei ledaenu i eraill yn y gymuned sy’n agored iawn i niwed. Yr wyf yn galw’n arbennig ar rieni plant 2-3 i frechu eu plant eleni gyda’r chwistrell trwynol syml, gan fod yr ystadegau’n dangos bod cyn lleied â chwech o blant 2-3 oed sydd wedi’u brechu yn atal un achos o ffliw – mae gan y grŵp oedran hwn y cyfle gorau o bawb i helpu i atal lledaeniad y ffliw – nhw yw ein harwyr amddiffynnol pennaf.

Fel estyniad i’r rhaglen brechu ffliw arferol eleni, mae’r holl blant oedran ysgol gynradd yng Nghymru yn cael cynnig y brechlyn ffliw yn ogystal â phlant dwy a thair blwydd oed.

Mae’r brechlyn ffliw – sy’n cael ei roi i blant fel chwistrell trwyn ar gael i’r holl blant oedd rhwng dwy flwydd oed a deng mlwydd oed ar 31 Awst 2018.

Y brechlyn ffliw yw’r ffordd orau i amddiffyn plant rhag y ffliw yn ogystal â helpu’r feirws rhag lledaenu ymhellach.

6 o blant wedi eu brechu y atal 1achos o ffliw.

Mae Meilyr yn parhau: “Mae’r brechlyn ffliw yn chwistrell trwyn syml, felly nid oes nodwyddau – mae Daniel a Daisy wedi’i gael am ychydig flynyddoedd bellach ac maen nhw’n ei ystyried fel digwyddiad arferol bob hydref ynghyd â’u cyd-ddisgyblion. Mae’n hawdd i ni fel rhieni hefyd, gan mai’r cyfan rydyn ni angen ei wneud yw llenwi’r ffurflen ganiatâd a’i dychwelyd i’r ysgol.”

Gall ffliw effeithio ar blant yn ddifrifol. Bob blwyddyn yng Nghymru, mae plant ac oedolion yn cael eu derbyn i’r ysbyty ac unedau gofal dwys gyda ffliw.

For More Great News Stories Click The Banner

Dywedodd y Paediatregydd Ymgynghorol Dr Sian Owen o’r Ganolfan Blant, Dolgellau: “Mae’r brechlyn hwn yn bwysig iawn. Mae plant ifanc yn arbennig mewn perygl o gymhlethdodau difrifol yn sgil y ffliw oherwydd nad yw eu systemau imiwnedd wedi’u datblygu’n llawn eto felly ni allant ymladd heintiau cystal ag y gallai plant hŷn ac oedolion.

“Mae ffliw yn cael ei ledaenu’n hawdd mewn teuluoedd ac mewn mannau fel meithrinfeydd, cylchoedd chwarae ac ysgolion, yn aml mae plant bach a phlant yn agos iawn at ei gilydd lle maen nhw’n arbennig o agored i unrhyw ermau sy’n mynd o gwmpas.

“Gall brechlyn helpu i amddiffyn plant unigol rhag y ffliw yn ogystal â helpu i atal rhag ei ledaenu i’r gymuned ehangach.”

Fel arfer, bydd y brechlyn yn cael ei roi i blant dwy a thair blwydd oed yn eu meddygfa leol, ac ar gyfer plant yn y dosbarth derbyn a blynyddoedd un i chwech yn yr ysgol, caiff ei roi yn yr ysgol. Mae gofyn i rieni/gwarcheidwaid roi caniatâd cyn y gall eu plentyn gael eu brechu rhag ffliw.

Ar gyfer y plant mwyaf iach, os byddant yn dal ffliw mae’n golygu sawl diwrnod diflas gartref yn teimlo’n wael. Fodd bynnag, dylai rhieni fod yn ymwybodol y gallai’r ffliw arwain weithiau at gymhlethdodau difrifol, yn enwedig ar gyfer plant ifanc iawn a’r rhai hynny gyda phroblemau iechyd hirdymor, fel asthma cymedrol neu ddifrifol, a gallai fygwth bywyd i’r bobl hyn.

Mae Jane Dyson, Nyrs Arbenigol Imiwneiddio yn Iechyd Cyhoeddus Cymru, yn annog rhieni i sicrhau bod eu plant yn cael eu brechu: “Rwy’n mam fy hun, felly rwy’n falch iawn bod y brechlyn ffliw chwistrell trwyn i blant ar gael i’r holl blant oedran ysgol gynradd eleni. Mae’n cynrychioli cam mawr ymlaen wrth amddiffyn y rhai mwyaf bregus yn ein cymdeithas.

“Rhieni – peidiwch â gwastraffu’r cyfle hwn; rhowch ganiatâd i’ch plentyn gael brechlyn yn yr ysgol. Nid yn unig y bydd yn helpu diogelu eu hiechyd nhw, ond bydd hefyd yn helpu diogelu iechyd y rhai o’u cwmpas, sydd yn aml yn cynnwys pobl sy’n agored i effeithiau niweidiol ffliw – gan gynnwys neiniau a theidiau a brodyr a chwiorydd iau.”

You are in breach of copyright
%d bloggers like this: