BYDD Bwrdd Gweithredol Cyngor Sir Caerfyrddin yn cyfarfod yr wythnos nesaf i drafod dyfodol yr awdurdod fel rhan o gonsortiwm gwella ysgolion rhanbarthol ERW (y Gweithlu Rhanbarthol Addysgol).

Mae’r Cyngor, ynghyd ag awdurdodau yng Ngheredigion, Castell-nedd Port Talbot, Sir Benfro, Powys ac Abertawe, wedi bod yn rhan o’r consortiwm ers ei sefydlu yn 2014.

Fodd bynnag, gallai’r Bwrdd Gweithredol benderfynu tynnu’n ôl o’r consortiwm i gefnogi trefniant newydd ar gyfer gwasanaethau gwella ysgolion yn seiliedig ar ranbarth Bae Abertawe.

Mae Cyngor Castell-nedd Port Talbot eisoes wedi cyflwyno rhybudd i dynnu’n ôl.

Mae’r Cynghorydd Emlyn Dole, Arweinydd Cyngor Sir Caerfyrddin, wedi cydnabod llwyddiannau niferus y consortiwm dros y blynyddoedd diwethaf, ond dywedodd ei bod yn briodol i ni drafod yr hyn oedd orau i Sir Gaerfyrddin wrth edrych tua’r dyfodol.

“Mae ERW wedi cyflawni llawer o bethau cadarnhaol; fodd bynnag, mae’n deg dweud ei fod hefyd wedi llywio drwy gyfnodau anodd gyda newidiadau mewn arweinyddiaeth wleidyddol a rheolaethol,” meddai. “Mae ardal ddaearyddol fawr ERW wedi ychwanegu at yr heriau hyn.

For More Great News Stories Click The Banner

“Rydym wir yn gwerthfawrogi gweithio gyda’n cymdogion, ond mae’n bryd adolygu’r trefniadau rhanbarthol ac o bosibl aildrefnu gyda phartneriaethau eraill ar draws Dinas-ranbarth Bae Abertawe a allai ddod â manteision mwy i blant a phobl ifanc Sir Gaerfyrddin.”

Bydd y Bwrdd Gweithredol yn cyfarfod ar 16 Mawrth (2020) i adolygu sefyllfa’r awdurdod, ond mae wedi addo gweithio gyda phartneriaid i sicrhau proses bontio ddi-dor a chadarn pe bai Aelodau’n penderfynu tynnu’n ôl.

Dywedodd y Cynghorydd Glynog Davies, yr Aelod o Fwrdd Gweithredol y Cyngor dros Addysg a Gwasanaethau Plant: “Rydym wedi ymrwymo i weithio mewn partneriaeth ac ar draws ffiniau awdurdodau lleol lle mae hyn yn cynnig manteision i’n cymunedau.

“Mae’n briodol cydnabod cynnydd sylweddol ERW dros y 12 mis diwethaf, o ran staffio a threfniadaeth, ond rhaid i ni fod yn hyderus ein bod yn darparu’r gefnogaeth orau bosibl i’n hysgolion ac mae’n bryd ystyried y ffordd orau o gyflawni hyn.”

, , ,
Similar Posts
Latest Posts from Llanelli Online