MAE awdurdodau yn rhanbarth Canolbarth a Gorllewin Cymru yn ceisio sylwadau mewn perthynas â’u strategaeth newydd ynghylch mynd i’r afael â thrais yn erbyn menywod, cam-drin domestig a thrais rhywiol.

Mae pobl sydd wedi goroesi trais a chamdriniaeth, teuluoedd a ffrindiau, unigolion neu sefydliadau sy’n gweithio gyda goroeswyr neu’r rhai sy’n cam-drin, neu unrhyw un sydd â barn yn gyffredinol, yn cael eu hannog i dweud eu dweud wrth i waith datblygu’r strategaeth gyrraedd y cam olaf.

Mae Deddf Trais yn erbyn Menywod, Cam-drin Domestig a Thrais Rhywiol (Cymru) 2015 yn ei gwneud yn ofynnol i gyrff sector cyhoeddus weithio gyda’i gilydd i wella’r canlyniadau ar gyfer unigolion a’u teuluoedd y mae camdriniaeth yn effeithio arnynt.

Mae awdurdodau lleol a byrddau iechyd yn y rhanbarth wedi drafftio eu strategaeth ar y cyd gyntaf i amlinellu sut y byddant yn cefnogi dioddefwyr a goroeswyr, mynd i’r afael â’r rhai sy’n cam-drin, sicrhau bod gan weithwyr proffesiynol y dulliau a’r wybodaeth i weithredu a chynyddu ymwybyddiaeth o’r materion.

Mae’r strategaeth hefyd yn ceisio helpu plant a phobl ifanc i ddeall anghydraddoldeb mewn perthynas a gwybod bod ymddygiad camdriniol bob amser yn anghywir.

For More Great News Stories Click The Banner

Mae’r strategaeth ddrafft wedi’i chyhoeddi at ddibenion ymgynghori ar wefan Cyngor Sir Caerfyrddin, www.sirgar.llyw.cymru

Gall pobl rannu eu barn ynghylch y strategaeth a’r gwahaniaeth y gallai ei gwneud tan 28 Mehefin.

Dywedodd y Cynghorydd Jane Tremlett, yr Aelod o Fwrdd Gweithredol Cyngor Sir Caerfyrddin dros Iechyd a Gofal Cymdeithasol: “Mae mynd i’r afael â thrais yn erbyn menywod, cam-drin domestig a thrais rhywiol yn un o flaenoriaethau allweddol rhanbarth Canolbarth a Gorllewin Cymru. Rydym am sicrhau ein bod yn cael y strategaeth hon yn iawn, ac yn annog unrhyw un sydd â phrofiad neu farn i ddweud ei ddweud.”

, , , ,
Similar Posts
Latest Posts from Llanelli Online