BYDD cynllun rhad ac am ddim sy’n defnyddio gemau a chaneuon i gyflwyno’r Gymraeg i rieni plant ifanc yn parhau yn yr Hydref ac yn 2019, yn dilyn llwyddiant y cyrsiau cychwynnol a gynhaliwyd yn gynharach eleni.

Cafodd y cynllun, ‘Clwb Cwtsh’, sy’n brosiect ar y cyd rhwng Mudiad Meithrin a’r Ganolfan Dysgu Cymraeg Genedlaethol, ei lansio ym mis Chwefror.  Cynhaliwyd 78 o gyrsiau blasu fel rhan o’r cynllun, gyda dros 500 o bobl yn mynychu.

Roedd y cyrsiau wyth wythnos o hyd wedi’u hanelu at rieni, gwarchodwyr a darpar rieni.  Roedd croeso i’r dysgwyr ddod â’u plant gyda nhw, gan fod Mudiad Meithrin yn darparu adloniant ar eu cyfer.  Ar ddiwedd y cyfnod, roedd dysgwyr yn cael eu hannog i ddilyn cyrsiau pellach.

Lluniwyd y cyrsiau gan Nia Parry, sy’n adnabyddus am gyflwyno rhaglenni teledu ar S4C, yn arbennig rhai sydd wedi eu hanelu at ddysgwyr.

For More Great News Stories Click The Banner

Bydd Clwb Cwtsh 2 yn cynnig cyrsiau wyth wythnos newydd mewn dros 70 lleoliad ar draws Cymru yn ystod mis Hydref eleni a chyfres arall o gyrsiau ym mis Ionawr 2019.

Meddai Dr Gwenllïan Lansdown Davies, Prif Weithredwr Mudiad Meithrin: “Ers dechrau gweithredu’r cynllun Clwb Cwtsh rydym wedi derbyn ymateb da ledled Cymru. Mae’r ffaith ein bod yn gallu cynnig i blant ddod gyda’u teuluoedd wedi cael ei groesawu. Rydym yn edrych ymlaen i ehangu’r darpariaeth ac yn gyffrous iawn i barhau i weithredu’r cynllun hwn ar lawr gwlad.”

Meddai Dona Lewis, Dirprwy Brif Weithredwr a Chyfarwyddwr Systemau’r Ganolfan Dysgu Cymraeg Genedlaethol: “Trwy gydweithio gyda Mudiad Meithrin gallwn gynnig cyfleoedd newydd i deuluoedd ddechrau dysgu’r iaith.  Mae’r cynllun yn cynnig dull hwyliog o ddysgu geirfa y gall rhieni a gofalwyr ddefnyddio yn y cartref gyda’u plant bach.  Gobeithiwn y bydd teuluoedd ar draws Cymru yn manteisio ar y cyfle newydd yma i ddechrau ar eu siwrne i ddysgu’r Gymraeg gyda ni.”

, , , ,
Similar Posts
Latest Posts from Llanelli Online