Mae tîm Safonau Masnach y Cyngor wedi cael nifer o alwadau gan grefftwyr yn gofyn a allant barhau i weithio yn ystod yr achosion o goronafeirws.

Yn bennaf, mae’n ymwneud â gwaith a wneir yng nghartrefi pobl, er enghraifft gwaith cynnal a chadw ac atgyweirio.

Gall y math hwn o waith barhau, ar yr amod nad oes gan y crefftwr symptomau a’i fod yn iach ac y dilynir canllawiau’r Llywodraeth mewn perthynas ag ymbellhau cymdeithasol a hylendid / glendid.

Yn arbennig:

  • Mae’n bwysig cadw pellter o ddau fetr oddi wrth breswylwyr yr aelwyd i sicrhau diogelwch pawb.
  • Ni ddylid gwneud unrhyw waith ar unrhyw aelwyd sy’n hunanynysu neu lle y gwarchodir unigolyn, ac eithrio er mwyn cywiro risg uniongyrchol i ddiogelwch yr aelwyd, megis plymwaith neu atgyweiriadau brys, lle bo’r crefftwr yn fodlon gwneud hynny. Mewn achosion o’r fath, gall Iechyd Cyhoeddus Cymru roi cyngor i grefftwyr ac aelwydydd.
  • Ni ddylai crefftwr sydd â symptomau coronafeirws, waeth pa mor ysgafn ydynt, wneud unrhyw waith.
  • Dylid gwneud taliadau yn electronig, lle bo’n bosibl.

Gofynnir i bawb gydymffurfio â’r rheoliadau a gyhoeddir gan y Llywodraeth mewn perthynas â choronafeirws, er mwyn diogelu eu hunan ac eraill.

For More Great News Stories Click The Banner

Dywedodd y Cynghorydd Philip Hughes, yr Aelod o’r Bwrdd Gweithredol dros Ddiogelu’r Cyhoedd: “Rydym yn deall bod hwn yn gyfnod anodd a dryslyd i fusnesau ac mae ein swyddogion yma i helpu.

“Os oes gennych unrhyw bryderon neu os hoffech gael rhagor o gyngor ynghylch unrhyw faterion yn ymwneud â choronafeirws, cysylltwch â ni.”

I gael rhagor o wybodaeth a chyngor, e-bostiwch safonaumasnach@sirgar.gov.uk neu ffoniwch 01267 234567.

, ,
Similar Posts
Latest Posts from Llanelli Online