28th September 2021

Llanelli Online News

Llanelli's First For Hyperlocal News

Croeso cynnes i las-fyfyrwyr yn y Sbri Siopa

COFRESTRODD cannoedd o fyfyrwyr ar gyfer digwyddiad Sbri Siopa i Fyfyrwyr yng Nghaerfyrddin, sef digwyddiad siopa unigryw sy’n cynnig gostyngiadau enfawr i fyfyrwyr mewn siopau.

Mae’r gwaith cynllunio ar gyfer y drydydd digwyddiad wedi cychwyn eisoes ac mae’r dyddiad wedi’i bennu ar gyfer y flwyddyn nesaf. Bydd Sbri Siopa i Fyfyrwyr 2018 yn digwydd ar 27 Medi 2018.

Bydd tîm datblygu economaidd y Cyngor Sir yn cydweithio unwaith eto â Phrifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant, Yr Atom, Cyngor Tref Caerfyrddin ac Undeb y Myfyrwyr er mwyn dod â’r Sbri Siopa i Fyfyrwyr yn ôl i Gaerfyrddin.

Cymerodd dros 40 o fusnesau ar draws canol tref Caerfyrddin ran yn y digwyddiad eleni gan gynnwys siopau cadwyn cenedlaethol, siopau lleol, bwytai a chaffis.
Dywedodd y Cynghorydd Emlyn Dole, Arweinydd Cyngor Sir Caerfyrddin: “Roedd y digwyddiad yn llwyddiannus dros ben ac ein rôl oedd helpu i roi hwb i’r diwydiant siopa yn lleol a chyflwyno cwsmeriaid newydd i’r masnachwyr yma yng Nghaerfyrddin. Mae’r adborth gan y busnesau a gymerodd ran wedi bod yn gadarnhaol iawn. Ein gobaith yw y bydd cyhoeddi’r dyddiad ar gyfer y flwyddyn nesaf yn gynnar yn annog mwy fyth o fusnesau i gymryd rhan, gyda’r nod o wneud digwyddiad blwyddyn nesaf yn fwy a hyd yn oed yn well.”

Dywedodd Rob Simkins, Llywydd Grŵp Prifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant: “Roedd y Sbri Siopa i Fyfyrwyr yn bendant yn un o uchafbwyntiau’r rhaglen FRESHtival ar gyfer ein myfyrwyr ar draws pob un o’n safleoedd ac roedd myfyrwyr yn bresennol o Brifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant yng Nghaerfyrddin, Llanbedr Pont Steffan ac Abertawe, yn ogystal â myfyrwyr 6ed dosbarth lleol a cholegau Addysg Bellach.

Click and donate to support our FREE independent hyperlocal news service

Roedd cynnal y digwyddiad mor gynnar yn y calendr yn fuddiol iawn i’n myfyrwyr ac yn eu cyflwyno i’r ardal leol, a hynny am y tro cyntaf i nifer ohonynt. Roedd hi’n galonogol iawn gweld cymaint o fyfyrwyr yn bresennol yn y digwyddiad, ac yn gwneud y gorau o’r adloniant stryd a’r gostyngiadau a oedd ar gael! Rydym eisoes wedi cychwyn ar y gwaith cynllunio ar gyfer yr un nesaf ac rydym yn edrych ymlaen ato yn fawr!”
I gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch â Wyn Maskell, WMaskell@sirgar.gov.uk

For More Great News Stories Click The Banner
Arabic Arabic English English Irish Irish Polish Polish Romanian Romanian Scottish Gaelic Scottish Gaelic Turkish Turkish Welsh Welsh
You are in breach of copyright
%d bloggers like this: