14th May 2021

Llanelli Online News

Llanelli's First For Hyperlocal News

Cwmni newydd ar gyfer gofal trwy gymorth technoleg

CYN bo hir gallai Sir Gaerfyrddin fod yn ganolfan ragoriaeth ar gyfer gofal trwy gymorth technoleg, gan alluogi pobl i fyw’n annibynnol yn eu cartrefi am gyfnod hwy.

Mae Bwrdd Gweithredol y Cyngor Sir wedi cytuno i greu cwmni cyfyngedig a fydd yn darparu cymorth rownd y cloc i bobl sydd am fyw yn eu cartrefi eu hunain, ond sydd angen cefnogaeth er mwyn gwneud hynny.

Bydd Llesiant Delta Wellbeing yn disodli gwasanaeth Llinell Gofal presennol y Cyngor, ac, yn ogystal â diogelu swyddi a chreu cyfleoedd cyflogaeth newydd, bydd yn rhoi i filoedd yn fwy o bobl well mynediad i gymorth ar ffurf technoleg pan fydd ei angen arnynt.

Gan weithredu fel cwmni cyfyngedig, â Chyngor Sir Caerfyrddin yn unig gyfran-ddeiliad, bydd hefyd yn darparu gwasanaethau i’r sector preifat ac yn sicrhau ffynonellau incwm newydd i wneud y gwasanaeth yn gynaliadwy yn y tymor hir.

Bydd y cwmni’n cael ei roi ar waith yn awr, a bydd tua 50 o staff y Cyngor yn cael eu trosglwyddo i’r cwmni.

Mae gwasanaeth Llinell Gofal presennol y Cyngor yn darparu gwasanaethau teleofal 24 awr i 27,000 o gartrefi ar draws ardaloedd wyth awdurdod lleol.

Hefyd mae’n ffurfio un pwynt mynediad ar gyfer yr holl ymholiadau gofal cymdeithasol, ac mae’n darparu gwasanaethau’r Awdurdod o ran gweithio ar eich pen eich hun a thrin galwadau y tu allan i’r oriau arferol.

For More Great News Stories Click The Banner

Yn ogystal â chymryd y gwasanaeth hwn drosodd, bydd Llesiant Delta Wellbeing hefyd yn ceisio darparu gwasanaethau i farchnad llawer ehangach, gan greu llif incwm mewn modd na all y gwasanaeth Llinell Gofal presennol mo’i wneud.

Dywedodd y Cynghorydd Jane Tremlett, yr Aelod o’r Bwrdd Gweithredol dros Iechyd a Gofal Cymdeithasol: “Dyma gyfnod cyffrous i ni fel darparwr dwyieithog mwyaf gwasanaethau teleofal yng Nghymru. Rydym yn darparu gwasanaethau rhagorol i bobl sy’n agored i niwed yn ein cymunedau, ond dim ond 14 y cant o ddefnyddwyr ein gwasanaethau sy’n dod o Sir Gaerfyrddin. Bydd sefydlu cwmni cyfyngedig yn ein galluogi i ehangu ein gorwelion a thyfu, gan gadw ein hased fwyaf gwerthfawr, sef ein staff ymroddedig.”

Darllenwch yr adroddiad llawn a gwyliwch y gweddarllediad o’r drafodaeth yng nghyfarfod y Bwrdd Gweithredol yma: http://democratiaeth.sirgar.llyw.cymru/ieListDocuments.aspx?CId=131&MId=1160

You are in breach of copyright
%d bloggers like this: