Cyfle i 100 o bobl gymryd camau i weithio gyda phlant ifanc

MAE Mudiad Meithrin yn gwahodd ceisiadau gan siaradwyr Cymraeg a dysgwyr da sydd am hyfforddi yn rhad ac am ddim i weithio gyda phlant ifanc.

Mae Cynllun Hyfforddi Cenedlaethol Mudiad Meithrin yn rhoi cyfle i 100 o bobl hyfforddi ar gyfer Lefel 3 Gofal Dysgu a Datblygiad Plant mewn lleoliadau blynyddoedd cynnar.

Bydd y cwrs yn cael ei gynnal rhwng Medi 2018 ac Awst 2019 gyda’r dyddiad cau am geisiadau ar y 1af o Fehefin eleni.

Meddai Harri Jones, Rheolwr Cenedlaethol Cam wrth Gam: “Mae hwn yn gyfle gwych i siaradwyr Cymraeg a dysgwyr da i ymuno yn y cynllun hyfforddi arbennig yma a fydd yn golygu ar ddiwedd y cwrs y bydd ganddynt gymhwyster i weithio mewn lleoliadau gofal plant ac mewn ysgolion cynradd.”

Bydd angen i’r myfyrwyr llwyddiannus fod gyda phlant mewn lleoliad blynyddoedd cynnar am 16 awr yr wythnos yn ystod tymor yr ysgol yn unig a mynychu cyfres o saith gweithdy yn ystod y flwyddyn. Mae modd i’r myfyrwyr gael eu lleoli mewn Cylch Meithrin, Meithrinfa Ddydd, neu Ysgol Gynradd.

Ymysg y swyddi fydd y myfyrwyr yn gallu eu gwneud ar ôl hyfforddi fydd ymarferydd crèche, cynorthwy-ydd mewn Cylch Meithrin, Meithrinfa, Clwb ar ôl Ysgol a
Chynorthwy-ydd Dosbarth mewn Ysgol Gynradd. Byddant hefyd yn gallu gweithio fel arweinydd mewn Cylch Meithrin, Cylch Chwarae a Chlwb ar ôl Ysgol, neu fel rheolwr neu ddirprwy reolwr meithrinfa.

Dros y blynyddoedd diwethaf mae Mudiad Meithrin wedi hyfforddi dros 2,100 o ymarferwyr i allu gweithio ym maes gofal plant a’r blynyddoedd cynnar drwy gyfrwng y Gymraeg. Un sydd ar fin cwblhau ei chwrs yw Alaw Smith o Gylch Meithrin Terrig,Treuddyn ger yr Wyddgrug:

Meddai Alaw: “Dydw i ddim yn dod o gefndir gofal plant ond roedd yr hyfforddiant oedd yn cael ei gynnig trwy’r cwrs yn rhoi cyfle imi newid cyfeiriad. Roedd y ffaith bod y cwrs am ddim yn atyniad i rywun fel fi efo teulu ifanc. Dwi’n meddwl fod cynnal y cwrs drwy’r gweithle yn sicrhau ein bod yn cael digon o brofiad.”

Un arall sy’n cwblhau yn yr haf yw Enfys Evans, o Feithrinfa’r Enfys, Cross Inn, ger Llanon yng Ngheredigion.

Meddai Enfys: “Wnes i ddewis dilyn y cwrs oherwydd lefel y gefnogaeth oedd ar gael a’r ffordd mae’r cwrs yn cael ei gynnal. Mae’r gweithdai yn rhoi cyfle i chi gwrdd â phobl eraill sy’n gwneud y cwrs gan rannu profiadau â nhw. Mae gweithio ar leoliad yn wych oherwydd rych chi’n cael cyfle i wneud gwaith ymarferol er mwyn gallu datblygu eich sgiliau.”

Os hoffech wneud cais ar gyfer cael eich ystyried fel dysgwr ar gyfer y cwrs fydd yn dechrau ym mis Medi 2018 yna lawrlwythwch y ffurflen gais oddi ar wefan Mudiad Meithrin  <http://www.meithrin.cymru/ffurflengais/> a’i dychwelyd atom cyn y 1af o Fehefin 2018.

Arabic Arabic English English Irish Irish Polish Polish Romanian Romanian Scottish Gaelic Scottish Gaelic Turkish Turkish Welsh Welsh
You are in breach of copyright
%d bloggers like this: