Cyfle i ddweud eich dweud am bolisi hapchwarae

RYDYM am gael barn pobl er mwyn helpu i lywio adolygiad o bolisi hapchwarae Sir Gaerfyrddin.

Hoffem gael adborth gan breswylwyr, busnesau, deiliaid trwydded a’u cynrychiolwyr fel rhan o arolwg sydd bellach ar agor tan 1 Mehefin.

Mae’n ofynnol o dan y gyfraith bod y polisi hapchwarae presennol, a fabwysiadwyd yn ffurfiol gan Gyngor Sir Caerfyrddin ym mis Chwefror 2016, yn cael ei adolygu bob tair blynedd er mwyn sicrhau bod barn cymunedau lleol ar draws y sir yn cael ei adlewyrchu’n rheolaidd.

Yn unol â Deddf Hapchwarae 2005 Llywodraeth y DU, mae polisi Sir Gaerfyrddin yn rheoleiddio gweithgareddau gan gynnwys betio, bingo a pheiriannau hapchwarae mewn lleoedd megis arcedau, clybiau, tafarnau, canolfannau adloniant teulu a siopau betio.

Mae rhai o’r cwestiynau sy’n rhan o’r arolwg yn cynnwys a yw pobl yn ymwybodol o broblemau sy’n gysylltiedig â hapchwarae yn eu cymunedau ac a ydynt yn gwybod am sefydliadau naill ai’n lleol neu’n genedlaethol sy’n darparu cyngor a chymorth ynghylch problemau yn ymwneud â hapchwarae.

Dywedodd y Cynghorydd Philip Hughes, yr Aelod o Fwrdd Gweithredol Cyngor Sir Caerfyrddin dros Ddiogelu’r Cyhoedd: “Mae cadw economi hwyr y nos sy’n fywiog ar draws y sir yn bwysig, ond mae angen i ni sicrhau nad yw hapchwarae yn camfanteisio ar bobl agored i niwed nac yn fod yn achosi troseddau ac anhrefn.

“Mae’n rhaid cynnal hapchwarae mewn ffordd deg ac agored, felly hoffem gael cymaint o adborth â phosibl yn ystod yr ymarfer ymgynghori hwn er mwyn sicrhau y gallwn gynnal system drwyddedu effeithiol ar gyfer Sir Gaerfyrddin yn ei chyfanrwydd, yn ogystal â sicrhau’r cydbwysedd iawn o ran diwallu anghenion preswylwyr a busnesau.

“Bydd pob barn a gyflwynir yn helpu i lywio polisi hapchwarae diwygiedig ar gyfer Sir Gaerfyrddin, a fydd yn mynd gerbron y Cyngor Llawn am gymeradwyaeth yn ddiweddarach eleni.”

Mae cwestiynau eraill sy’n rhan o’r arolwg byw yn cynnwys a yw pobl yn ymwybodol o unrhyw safleoedd lle mae problemau wedi codi oherwydd bod peiriannau hapchwarae ar gael i’r cyhoedd. Hefyd, gofynnir i bobl a ydynt yn gwybod am broblemau sy’n codi oherwydd bod safleoedd hapchwarae yn agos i ysgolion a chanolfannau triniaeth ar gyfer pobl sy’n gaeth i gyffuriau, alcohol neu rhywbeth arall.

Mae’r arolwg bellach ar gael ar-lein ar wefan Cyngor Sir Caerfyrddin yn yr adran ‘Dweud eich dweud’. Gellir gofyn am gopïau papur hefyd drwy gysylltu ag Emyr Jones o Dîm Trwyddedu’r Cyngor drwy e-bostio EORJones@sirgar.gov.uk neu ffonio 01267 228717.

Arabic Arabic English English Irish Irish Polish Polish Romanian Romanian Scottish Gaelic Scottish Gaelic Turkish Turkish Welsh Welsh
You are in breach of copyright
%d bloggers like this: