MAE pot o gyllid wedi cael ei ailagor ac mae ar gael i gefnogi adfywio, twf busnesau a chreu swyddi mewn ardaloedd blaenoriaeth allweddol ledled Sir Gaerfyrddin.

Mae Cyngor Sir Caerfyrddin yn annog busnesau i wneud cais am grant o dan y rhaglen Targedu Buddsoddiad mewn Adfywio, sy’n rhan o gynllun rhanbarthol Llywodraeth Cymru i hybu datblygiad economaidd yn yr ardaloedd hynny y mae angen y buddsoddiad arnynt fwyaf, wrth i gyllid gael ei dargedu at ganol trefi Llanelli a Rhydaman.

Nod y cyllid yw defnyddio eiddo masnachol gwag unwaith eto, creu arwynebedd llawr masnachol a manwerthu, gwella blaenau siopau a darparu cyfleoedd gwaith newydd.

Mae’r Cynghorydd Emlyn Dole, Arweinydd y Cyngor a’r Aelod o’r Bwrdd Gweithredol dros Adfywio, yn annog busnesau, datblygwyr a pherchnogion eiddo gwag i wneud cais am y gronfa.

“Nawr yn fwy nag erioed, mae angen cefnogaeth ar fusnesau i sefydlu a ffynnu yng nghanol ein trefi,” meddai. “Mae hwn yn swm sylweddol o arian a fydd yn helpu busnesau i drawsnewid neu greu arwynebedd llawr manwerthu a masnachol newydd yng nghanol trefi Llanelli a Rhydaman.

“Bydd hefyd yn hybu adfywio economaidd – creu swyddi, gwella sgiliau a chyflogadwyedd a chreu’r amgylchedd cywir i fusnesau dyfu a ffynnu.

“Mae ganddo’r potensial i wneud gwahaniaeth gwirioneddol yng nghanol ein trefi ac mae’n cyd-fynd ag ymdrechion parhaus y Cyngor i adfywio’r trefi pwysig hyn.

For More Great News Stories Click The Banner

“Rydym am helpu busnesau i gyfrannu at greu amgylchedd manwerthu bywiog a fydd yn rhoi cyfleoedd gwaith i bobl leol.”

Dylai unrhyw fusnesau neu ddatblygwyr sydd â diddordeb, sydd â phrosiect y mae modd ei gyflawni yng nghanol tref Llanelli neu Rydaman gysylltu â Thîm Datblygu Economaidd Cyngor Sir Caerfyrddin am drafodaeth gychwynnol.

Bydd angen cyflwyno mynegiannau o ddiddordeb erbyn canol dydd, dydd Gwener 3 Gorffennaf, 2020.

Cysylltwch â Tessa Peregrine, Cydgysylltydd Datblygu Economaidd, drwy anfon e-bost at TPeregrine@sirgar.gov.uk.

I gael rhagor o wybodaeth, ewch i adran fusnes www.sirgar.llyw.cymru.

, , ,
Similar Posts
Latest Posts from Llanelli Online