ANOGIR gyrwyr yn Sir Gaerfyrddin i gymryd gofal tra bo gwaith cynnal a chadw hanfodol yn cael ei wneud ar ffyrdd ledled y sir.

Mae gwaith paratoadol wedi cychwyn fel rhan o’r rhaglen gosod wyneb flynyddol sy’n dechrau ym mis Gorffennaf.

Mae’r Cyngor yn gwneud gwaith gosod wyneb yn flynyddol fel bod y ffyrdd yn fwy diogel ac yn well i’w defnyddio.

Mae’r gwaith yn golygu taenu bitwmen poeth ar y ffordd, ac wedyn rhoi haenau o gerrig mân caled ar ei ben. Bydd sgubwr mecanyddol yn clirio’r cerrig diangen ar ôl diwrnod neu ddau.

Gyda’i gilydd mae’r darnau ffordd sy’n cael eu trin yn cyfateb i ffordd gerbydau sengl safonol tua 39 milltir o hyd.

Dywedodd y Cynghorydd Hazel Evans, yr Aelod o’r Bwrdd Gweithredol dros yr Amgylchedd: “Mae’r gwaith hwn yn rhwystro dŵr rhag treiddio i seiliau’r ffordd a’u gwanhau, a thrwy hynny mae’n lleihau’r siawns bod tyllau’n mynd i ddatblygu yn y ffordd ac mae’n estyn disgwyliad oes y ffordd.

“Hwn yw’r dull mwyaf cost effeithiol ac mae’n golygu bod modd i draffig yrru dros yr wyneb newydd bron yn syth.

Yn hytrach na bod yn llyfn neu’n llithrig, ar ôl ei thrin mae’r ffordd yn gallu atal sgidio unwaith yn rhagor.”

Gofynnir i yrwyr gymryd gofal ychwanegol pan fydd y gwaith yn cael ei wneud er mwyn osgoi damweiniau a difrod.

Dylai pobl yrru’n ofalus o fewn y terfyn cyflymder a argymhellir ac ni ddylent oddiweddyd na brecio a throi’n sydyn.

Hefyd cynghorir cerddwyr i gymryd gofal wrth gerdded ger unrhyw wyneb sydd wedi ei drin gan fod y bitwmen yn gallu glynu wrth esgidiau. Gellir defnyddio toddyddion fel sbirit gwyn neu dyrpant i waredu bitwmen.

Ychwanegodd y Cynghorydd Evans: “Fel ym mron pob math o waith cynnal a chadw priffyrdd, mae’n tarfu ar lif y traffig ac mae angen i yrwyr deithio’n araf ar yr wyneb newydd i osgoi llacio’r cerrig mân.

Dyma pam y mae terfynau cyflymder cynghorol yn cael eu gosod. Gall gyrwyr anystyriol sy’n teithio’n gynt na’r terfyn cyflymder sy’n cael ei argymell achosi difrod i gerbydau eraill ac eiddo, a niwed i gerddwyr, gan fod perygl y bydd y cerrig mân yn tasgu.”

Mae’n bosibl y bydd rhywfaint o oedi ac mae’r Cyngor yn ymddiheuro am unrhyw anghyfleustra a achosir yn ystod y gwaith.

Mae gwybodaeth bellach ynghylch y ffyrdd yr effeithir arnynt, gan gynnwys y dyddiadau dechrau a gorffen ar gael i’w gweld ar-lein.  Ewch i www.roadworks.org, teipiwch y lleoliad a chliciwch ar yr eiconau am fanylion pellach.

, , ,
Similar Posts
Latest Posts from Llanelli Online