”RYDYM yn newid y ffordd rydym yn darparu prydau ysgol am ddim yn ystod y pandemig coronafeirws er mwyn ei gwneud hi’n haws i deuluoedd eu cael.

O’r wythnos sy’n dechrau ddydd Llun, 4 Mai, bydd mwyafrif y teuluoedd cymwys yn derbyn taliadau uniongyrchol i’w cyfrifon banc/cymdeithas adeiladu.

Yn ogystal â hwyluso pethau i deuluoedd, mae hyn hefyd yn dilyn canllawiau’r Llywodraeth ynghylch teithio hanfodol.

Caiff y taliadau eu gwneud bob pythefnos er mwyn i rieni / gwarcheidwaid barhau i ddarparu brecwast a chinio i’w plentyn / plant bum diwrnod yr wythnos.

Mewn rhai achosion, byddwn yn trefnu dosbarthu pecynnau bwyd wythnosol yn lle hynny.  Cysylltir yn uniongyrchol â’r teuluoedd hynny er mwyn gwneud y trefniadau angenrheidiol.

I drefnu taliad uniongyrchol, bydd angen i ni gadarnhau rhai manylion gan deuluoedd, a bydd angen iddyn nhw hefyd ddarparu eu manylion banc ar ein cyfer drwy lenwi’r ffurflen ar-lein ar ein gwefan newyddion.sirgar.llyw.cymru/coronafeirws. Sylwer na fydd y cyngor byth yn eich ffonio a gofyn ichi am eich manylion banc.

Bydd plant sydd wedi cofrestru i gael prydau ysgol am ddim hefyd yn parhau i dderbyn parsel bwyd misol  sy’n cynnwys cyflenwadau bwydydd sych, bwydydd tun, a bwydydd eraill hir oes, a hynny er mwyn bwydo’r teulu cyfan.

Dywedodd y Cynghorydd Glynog Davies, yr Aelod o’r Bwrdd Gweithredol dros Addysg a Gwasanaethau Plant:

For More Great News Stories Click The Banner

“Rydyn ni wedi bod yn adolygu ein dull o ddarparu prydau ysgol am ddim yn ystod y pandemig coronafeirws, ac yn sgil canllawiau’r Llywodraeth mewn perthynas â theithio hanfodol, rydyn ni wedi penderfynu gwneud taliadau uniongyrchol i deuluoedd er mwyn caniatáu iddyn nhw brynu’r bwyd sydd ei angen  ar eu plant i frecwast ac i ginio, a hynny am bum diwrnod yr wythnos.

Mae hyn hefyd yn golygu ein bod yn darparu bwyd i bob teulu sy’n derbyn prydau ysgol am ddim yn hytrach na dibynnu arnynt i gasglu pecynnau bwyd oddi wrthym. Mae’n hanfodol ein bod yn parhau i ddarparu prydau ysgol am ddim yn ystod y cyfnod eithriadol o anodd hwn.

“Ni ddylai unrhyw blentyn a fyddai fel arfer yn cael pryd ysgol am ddim fynd hebddo tra bod ei ysgol ar gau, neu wrth orfod hunan-ynysu gartref.”

Er mwyn sicrhau bod y taliad cyntaf yn cael ei dalu ar amser, dylai teuluoedd gyflwyno un ffurflen yn unig ar gyfer yr holl blant sydd sy’n gymwys i gael prydau ysgol am ddim a hynny cyn gynted â phosibl. Byddwn yn prosesu ceisiadau cyn gynted â phosibl a byddwch yn cael gwybod pryd y byddwch yn derbyn eich taliad cyntaf. Os bydd hyn ar ôl 4 Mai, bydd y taliad yn cael ei ôl-ddyddio.

Peidiwch â llenwi’r ffurflen os nad ydych wedi’ch cofrestru i gael prydau ysgol am ddim. Os yw’r amgylchiadau wedi newid a’ch bod bellach yn derbyn budd-daliadau penodol, gallech fod yn gymwys i gael prydau ysgol am ddim. Mae manylion llawn ynglŷn â chymhwysedd a sut i wneud cais ar ein gwefan.

Os nad ydych yn bodloni’r meini prawf i dderbyn prydau ysgol am ddim ond bod angen cymorth arnoch, ffoniwch ein llinell gymorth ar 01267 234567 rhwng 8.30am a 6pm saith diwrnod yr wythnos neu e-bostiwch galw@sirgar.gov.uk.”

,
Similar Posts
Latest Posts from Llanelli Online