28th July 2021

Llanelli Online News

Llanelli's First For Hyperlocal News

MAE Bwrdd Gweithredol Cyngor Sir Caerfyrddin wedi cytuno ar gynllun adfer economaidd uchelgeisiol yn sgil Covid-19 sy’n ceisio diogelu a chreu swyddi, cefnogi busnesau a chryfhau’r economi leol dros y ddwy flynedd nesaf.

Cafodd y cynllun ei lunio ar ôl asesiad manwl o effeithiau tymor byr, tymor canolig a thymor hir y pandemig ynghyd â Brexit.

Mae’r strategaeth adfer yn canolbwyntio ymdrechion ar 11 thema allweddol, gan ganolbwyntio ar fanteisio i’r eithaf ar gyfleoedd i fusnesau lleol a thyfu’r economi.

Mae’n nodi amcanion yr awdurdod i helpu busnesau i greu mwy na 3,000 o swyddi i gymryd lle’r rhai sydd eisoes wedi’u colli yn ystod y pandemig a diogelu a chreu hyd at 10,000 o swyddi sydd i gymryd lle’r rhai a allai fod mewn perygl mawr, neu sydd mewn perygl mawr o gael eu colli ar ôl i’r cynllun ffyrlo ddod i ben.

Mae’r cyngor hefyd wedi cynllunio sut y bydd yn cefnogi dros 1,400 o fusnesau sydd mewn perygl o ansolfedd a chreu tua 1,700 o swyddi ychwanegol a fyddai wedi’u creu pe bai economi Sir Gaerfyrddin wedi aros ar ei thaflwybr twf cyn y pandemig.

Mae’r cynllun wedi cael ei ddatblygu a’i herio gan grŵp annibynnol o arweinwyr diwydiant allweddol y sector preifat, gan weithio ochr yn ochr â thîm datblygu economaidd y cyngor.

Mae pedair blaenoriaeth drawsbynciol allweddol hefyd wedi cael eu nodi, gan gynnwys ffocws pwysig ar sicrhau bod gan y sir gysylltedd digidol dibynadwy iawn, diwylliant a sgiliau digidol.

Yn y tymor byr, byddwn yn canolbwyntio ar y sector bwyd a chadwyni cyflenwi sy’n dioddef yn sylweddol ochr yn ochr â’r sector lletygarwch sydd wedi bod ar gau – sector sy’n cael ei gydnabod yn elfen ganolog o economi sylfaenol Sir Gaerfyrddin. Bydd y cyngor hefyd yn cefnogi twf sgiliau a thalent mewn meysydd allweddol fel bod gan bobl leol y wybodaeth a’r arbenigedd i weithio yn Sir Gaerfyrddin yn y dyfodol.

Ochr yn ochr â’r cynllun adfywio economaidd, mae’r Bwrdd Gweithredol wedi cytuno ar strategaeth caffael flaengar i ddatblygu’r polisi presennol fel bod pobl a busnesau Sir Gaerfyrddin yn elwa ar wariant yr awdurdod lleol, gyda’r egwyddor gyffredinol o roi busnesau Sir Gaerfyrddin yn gyntaf wrth wario llai na £25,000.

Dywedodd y Cynghorydd David Jenkins, yr Aelod o’r Bwrdd Gweithredol dros Adnoddau, fod cefnogi busnesau bach a chanolig lleol ac economïau sylfaenol yn rhan allweddol o’r cynllun trosfwaol.

Click and donate to support our FREE independent hyperlocal news service

“Os gallwn wneud pethau’n iawn a chynyddu ein gwariant caffael lleol 10y cant yn unig, bydd hyn yn golygu gwariant lleol ychwanegol o £25miliwn. Bydd hynny hefyd yn helpu ein busnesau bach a chanolig i uwchraddio i fod yn fwy cynhyrchiol, gan greu cyflogaeth ychwanegol a chyflogau uwch” meddai.

“Byddai hwn yn ateb cynaliadwy o flwyddyn i flwyddyn na fydd byth yn cyfateb i lefel gyfwerth o gymorth grant.”

Dywedodd y Cynghorydd Emlyn Dole, Arweinydd y Cyngor: “Ein busnesau lleol yw asgwrn cefn ein heconomi yma yn Sir Gaerfyrddin, felly rwy’n croesawu’r argymhellion yn fawr.

“Mae cynnydd o ran caffael ac ailgylchu ein cyfoeth yn bwysig iawn – mae’n rhaid i ni wneud ein gorau i ailadeiladu ym mhob ardal.”

I gael manylion llawn yr argymhellion a wnaed yn y cynllun adfer economaidd a’r strategaeth caffael flaengar, ewch i wefan y cyngor – https://www.sirgar.llyw.cymru/

For More Great News Stories Click The Banner
You are in breach of copyright
%d bloggers like this: