22nd January 2021

Llanelli Online News

Llanelli's First For Hyperlocal News

Cyrsiau dysgu Cymraeg i Oedolion yn parhau i’w cynnal yn Sir Gâr

MAE dysgwyr Cymraeg yn Sir Gaerfyrddin yn parhau â’u gwersi a llawer mwy yn ystod y pandemig coronafeirws – diolch i’r dechnoleg ddigidol ddiweddaraf.

Mae cyrsiau Cymraeg i Oedolion yn cael eu cyflwyno ar-lein drwy amrywiol blatfformau gan gynnwys Zoom, Skype a Google Classroom a hynny’n llwyddiannus iawn.

Defnyddir Facebook Live i gynnal gwersi 10 munud dyddiol i ddechreuwyr, ac mae yna hefyd sesiynau ‘clwb clecs’ yn cael eu cynnal bob pythefnos a chyfarfodydd ‘te prynhawn’ trwy gyfrwng Zoom, fel y gall dysgwyr fwynhau sgwrs ac ymarfer eu Cymraeg dros baned o de.

Meddai Fiona Edwards sy’n dysgu Cymraeg: “Rwy’n gweithio gartref ar hyn o bryd ac ar wahân i’m gŵr sy’n hunanynysu, does gen i ddim unrhyw gyswllt gyda phobl eraill o gwbl, felly rwyf yn edrych ymlaen yn fawr at y wers er mwyn gweld pobl eraill. Mae cael y gwersi Zoom yn fy ngalluogi i gysylltu ag eraill yr wyf wedi bod mewn dosbarthiadau gyda nhw ers mis Medi diwethaf.

“Rwyf wedi dioddef o iechyd meddwl gwael am y rhan fwyaf o’m bywyd fel oedolyn ac yn ystod y tair blynedd diwethaf rwyf wedi bod yn dysgu Cymraeg. Mae cael rhywbeth i ganolbwyntio arno o lawer o help i mi a byddwn yn gweld eisiau’r cymorth y mae’n ei gynnig.”

Meddai dysgwr arall, Amanda Leanne Thomas: “Mae’r gwersi Cymraeg trwy Zoom yn rhoi ymdeimlad o drefn i mi ac yn helpu i sefydlu arfer rheolaidd, nid yn unig trwy fynychu’r gwersi ond hefyd trwy neilltuo amser yn ystod yr wythnos i wneud y gwaith cartref Cymraeg. Mae hefyd yn braf gweld a siarad â’m cyd-ddysgwr eraill gan nad ydw i’n gweld llawer o bobl yn ystod y cyfnod hwn. Rwyf hefyd yn gwerthfawrogi’r symbyliad meddyliol y mae dysgu iaith newydd yn ei roi i chi.”

Gyda mwy o bobl gartref ac yn gweithio o bell oherwydd y cyfyngiadau symud, mae hefyd yn amser da i ddysgu Cymraeg. Mae cwrs ar-lein newydd i ddechreuwyr, sy’n gyfuniad o ddysgu o bell dan arweiniad tiwtor ac astudio ar-lein, yn dechrau’r mis hwn, ac mae’n rhad ac am ddim.

Dywedodd y Cynghorydd Glynog Davies, yr Aelod o’r Bwrdd Gweithredol dros Addysg a Gwasanaethau Plant: “Mae bron pob un o’n tiwtoriaid bellach wedi cael eu hyfforddi i addysgu ar-lein – a hyd yma, rydym wedi gallu dysgu pob gwers yn electronig.

For More Great News Stories Click The Banner

“Mae tudalennau Facebook wedi’u sefydlu’n benodol ar gyfer dysgwyr ar lefel Mynediad, Sylfaen a Chanolradd fel y gall tiwtoriaid gadw mewn cysylltiad yn ystod y cyfnod heriol hwn a thynnu eu sylw at raglenni teledu a radio, ac adnoddau ac offer eraill i’w helpu wrth iddynt ddysgu Cymraeg.

“Hoffwn achub ar y cyfle hwn i longyfarch yr holl diwtoriaid a’r dysgwyr am eu holl waith caled, a’u hannog i ddal ati, da iawn chi i gyd!”

Mae yna hefyd nifer o gyrsiau addysg gymunedol eraill sy’n parhau ar-lein gan gynnwys TGAU Mathemateg a Saesneg, Iaith Arwyddion Prydain, Saesneg ar gyfer Siaradwyr Ieithoedd Eraill a Dosbarthiadau Sgiliau Hanfodol.

Meddai Lisa Gales o Frynaman, sy’n mynychu cwrs TGAU Mathemateg yn Rhydaman: “Hoffwn gyfleu fy niolch am yr amser a’r ymdrech a roddwyd i’m cadw i ac eraill ar y trywydd iawn wrth ddysgu yn ystod y cyfnod o gyfyngiadau symud a chwarantin.

“Rwy’n dal i fynd i’r ‘dosbarth’ drwy ddefnyddio Google Classroom. Rwy’n dal i wylio’r fideos, rwyf yn cael papurau ymarfer ac yn derbyn adborth gwych ar gyfer y gwaith rwy’n ei gyflwyno. Mae fy nhiwtor Jane bob amser ar gael i roi cymorth os bydd angen hyn arna i a gweddill y dosbarth, ac mae’r trefniant hwn hefyd yn caniatáu i mi a gweddill fy nosbarth gadw mewn cysylltiad. Rwyf yn ddiolchgar iawn.”

I gael gwybod mwy am gyrsiau Cymraeg i Oedolion ewch i wefan dysgucymraeg.cymru a chlicio ar Sir Gaerfyrddin https://dysgucymraeg.cymru/amdanom-ni/darparwyr-cyrsiau/cyngor-sir-gar/

You are in breach of copyright
%d bloggers like this: