MAE gwaith Gwasanaeth Ambiwlans Cymru gyda’r gymuned dementia yn cael ei ddathlu mewn rhaglen deledu sy’n edrych ar y datblygiadau sy’n torri tir newydd i gynorthwyo pobl gyda’r clefyd.

Mae’r rhaglen Hope in the Age of Dementia yn dangos sut mae’r Ymddiriedolaeth wedi cael cymorth pobl gyda dementia i siapio a darparu hyfforddiant ar draws y gweithlu.

Mae’r rhaglen, sy’n fenter ar y cyd gan ITN Productions ac Alzheimer’s Disease International, yn clywed gan arweinyddion ym meysydd niwrowyddoniaeth, ymchwil a datblygu cyffuriau.

Dywedodd Alison Johnstone, Rheolwr Rhaglen Dementia Gwasanaeth Ambiwlans Cymru: “Mae defnyddio ambiwlans yn medru bod yn brofiad llawn straen yn aml i bobl sy’n byw gyda dementia – p’un ai mewn argyfwng neu daith gynllunedig.

“Rydym ni’n gwneud ein gorau glas i ddeall anghenion pobl sy’n byw gyda dementia fel y medrwn ni gryfhau a gwella ein gwasanaethau’n y dyfodol.

“Yr hyn sydd wedi bod yn wych yw bod pobl sy’n byw gyda dementia wedi’u cynnwys yn y gwaith hwnnw a nhw sydd flaenaf ac yn ganolog, yn darparu’r hyfforddiant gyda ni, ac i ni.”

Mae pobl gyda dementia wedi cael eu gwahodd i Ganolfannau Cyswllt Clinigol yr Ymddiriedolaeth hefyd, i weld sut mae galwadau 999 yn cael eu brysbennu, yn ogystal ag i orsafoedd ambiwlans, i gynnig eu barn ar sut mae pobl gyda dementia yn dirnad y cerbydau, yr offer a’r wisg.

Mae Linda Willis, o Gasnewydd, a gafodd ddiagnosis dementia yn 61 oed, wedi bod ymhlith y rhai fu’n ymwneud â’r gwaith.

“Mae wedi rhoi gymaint o hwb i fy hyder i, fedra i ddim canmol y gwasanaeth ambiwlans ddigon,” meddai.

For More Great News Stories Click The Banner

“Maen nhw’n gwrando go iawn ar yr hyn mae pobl gyda dementia ei eisiau a’i angen gan y gwasanaeth, ac wedi darparu hynny, ac mae hynny’n golygu cymaint.”

Mae dementia’n effeithio ar fwy na 50 miliwn o bobl ledled y byd, a disgwylir i’r nifer yma gynyddu fwy na theirgwaith erbyn 2050.

Mae cyllid gan Lywodraeth Cymru wedi helpu i wireddu gwaith yr Ymddiriedolaeth.

Dywedodd Vaughan Gething, y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol: “Mae gwaith arloesol Gwasanaeth Ambiwlans Cymru i wella profiadau pobl sy’n byw gyda dementia yn adlewyrchu’r nodau yn ein Cynllun Gweithredu Cymru ar gyfer Dementia, sy’n cydnabod y gwahanol ffyrdd y mae pobl sy’n byw gyda dementia angen cymorth a chefnogaeth.

“Mae’r dull cyd-gynhyrchu hyn o ddatblygu a chyflwyno hyfforddiant yn dangos gwerth gwrando ar bobl sy’n byw gyda dementia ac yn sicrhau bod gwasanaethau’n canolbwyntio ar yr unigolyn.” 

Ychwanegodd Claire Roche, Cyfarwyddwr Gweithredol Ansawdd a Nyrsio’r Ymddiriedolaeth: “Mae gwybod sut i adnabod dementia ac ymateb yn briodol yn medru gwneud gwahaniaeth mawr i’r cymorth, gofal a thriniaeth a roir i glaf.

“Dyna pam rydym ni wedi ymrwymo i glywed am eu profiadau, fel y medrwn ni wneud ein gwasanaethau hyd yn oed yn well ar eu cyfer nhw.

“Mae’r rhaglen hon yn gyfle anhygeol i Wasanaeth Ambiwlans Cymru arddangos ei waith ym maes dementia a hyrwyddo’r rhaglen gyffrous ar gyfer dementia sydd gennym ni yng Nghymru.”

Gellir gwylio Hope in the Age of Dementia yma.

,
Similar Posts
Latest Posts from Llanelli Online