Diweddariad ar y Gwasanaeth Tu Allan i Oriau yn Sir Gaerfyrddin

RYDYM ar hyn o bryd yn profi prinder Meddygon Teulu i gynnal y gwasanaeth Tu Allan i Oriau yn Sir Gaerfyrddin y penwythnos hwn. Bydd ymdrechion yn parhau tan y foment olaf un i lenwi’r sifftiau sydd wedi’u heffeithio, sydd ar brynhawn / nos Sadwrn a bore / nos Sul yn Ysbyty Glangwili, a phrynhawn /  nos Sadwrn ac hefyd nos Sul yn Ysbyty Tywysog Philip.

Rydym am bwysleisio y gallai’r sefyllfa hon wella yn y cyfamser, ac mae gwasanaethau eraill ar gael i’ch helpu os ydych yn sâl:

  • am wybodaeth a chyngor iechyd, yn cynnwys gwiriwr symptomau ar-lein, trowch at Galw Iechyd Cymru:www.galwiechydcymru.wales.nhs.uk
  • ffonio 111 – gall y gwasanaeth hwn eich cyfeirio chi at y gwasanaeth cywir, er enghraifft Meddyg Teulu, nyrs, fferyllydd neu Uned Mân Anafiadau, maen nhw hefyd yn darparu gwybodaeth iechyd ar hunan-reoli ystod eang o gyflyrau, os yn briodol
  • mynychu uned mân anafiadau, sydd ar gael yn ysbytai Glangwili, Tywysog Philip a Llanymddyfri
  • defnyddio eich fferyllfa gymunedol, mae rhai o’r rhain yn cynnwys gwasanaethau ychwanegol fel ‘brysbennu a thrin’ ar gyfer trin mân gyflyrau
  • DIM OND mewn argyfwng difrifol neu cyflwr sy’n bygwth bywyd y dylid ffonio 999

Meddai Joe Teape, Dirprwy Brif Weithredwr a Chyfarwyddwr Gweithrediadau: “Yn ddiweddar, rydym wedi gweld gwelliant arwyddocaol mewn staffio’r rota Meddygon Teulu Tu Allan i Oriau. Fodd bynnag, yn anffodus, rydym yn parhau i brofi prinder Meddygon Teulu pob hyn a hyn. Dymunaf ymddiheuro am unrhyw bryder neu anghyfleustra a achosir i drigolion Sir Gaerfyrddin y penwythnos hwn; gwyddom bode in staff a Meddygon Teulu yn gweithio’n galed iawn i ddarparu gwasanaethau diogel ar gyfer ein cleifion, ac rydym yn gwerthfawrogi hyn.

“Ein prif flaenoriaeth yw iechyd y cyhoedd ac er nad ydym bob amser yn medru cyflawni popeth y dymunwn eu cyflawni, rydym yn gwneud ein gorau glas i sicrhau y medrwn barhau i ddarparu gwasanaethau sy’n ddiogel ac yn gadarn ar gyfer ein cymunedau lleol.”

Arabic Arabic English English Irish Irish Polish Polish Romanian Romanian Scottish Gaelic Scottish Gaelic Turkish Turkish Welsh Welsh
You are in breach of copyright
%d bloggers like this: