MAE Cyswllt Ffermio wedi cyhoeddi enwau’r rhai a ddewiswyd i gymryd rhan yn Nosbarth 2020 yr Academi Amaeth.

Mae ‘blwyddyn academaidd’ yr ymgeiswyr llwyddiannus o fentora dwys, teithiau astudio a gweithgareddau wedi gorfod cael ei ohirio oherwydd y sefyllfa bresennol, ond yn y cyfamser, maent yn edrych ymlaen am eu ‘cyfarfod’ cyntaf swyddogol trwy ‘Zoom’, pan fyddant yn dysgu pryd y gall y rhaglen gychwyn a beth fydd yn cael ei gynnwys.

Bydd y 24 o ymgeiswyr newydd yn cael eu rhannu yn gyfartal rhwng y rhaglen Busnes ac Arloesedd, dan arweiniad y dyn busnes a’r ffermwr o Ogledd Cymru, Llyr Jones a Rhaglen yr Ifanc, cynllun ar y cyd â CFfI Cymru, a fydd yn cael ei arwain gan y syrfëwr gwledig a chyflwynodd radio Aled Rhys Jones o Sir Gaerfyrddin. Mae’r ddau arweinydd yn alumni o’r Academi Amaeth eu hunain.

Cytunodd y panel o feirniaid, oedd yn cynnwys cymeriadau blaenllaw o’r byd amaeth yng Nghymru, CFfI Cymru a Llywodraeth Cymru, y bu’n rhaid iddynt ddewis yr ymgeiswyr ‘o bell’ trwy broses ar-lein am y tro cyntaf erioed, bod yr ymgeiswyr a ddewiswyd eleni o unigolion brwd, deinamig, o safon uchel iawn unwaith eto.

Rydym yn edrych ymlaen at weithio gyda dosbarth 2020 – maent yn grŵp talentog o unigolion gyda chroestoriad o gefndiroedd, diddordebau a syniadau.

“Y cyfan yn llysgenhadon i’n diwydiant, maent yn sicr yn rhai i’w gwylio yn y dyfodol!” dywedodd Aled Rhys Jones.

Mae’r ymgeiswyr llwyddiannus eleni yn cynnwys ffermwyr, darpar gyfreithwyr, ac asiantau tir yn ogystal â myfyrwyr coleg ac ysgol y mae eu diddordebau yn amrywio o rygbi i ganu ac o fagu stoc pedigri i siarad cyhoeddus.

I lawer o alumni yr Academi Amaeth, sydd, gan gynnwys ymgeiswyr llwyddiannus eleni, yn  gyfanswm  o 260 erbyn hyn, mae’r rhaglen ddwys o fentora, hyfforddiant a theithiau astudio wedi rhoi hyder iddynt a rhwydweithiau newydd sydd eisoes wedi eu helpu i gyflawni eu huchelgais bersonol a chreu cyfleoedd busnes newydd.

Gan longyfarch ‘Dosbarth 2020’, dywedodd Llyr Jones,

“Mae’r Academi Amaeth yn cael ei chydnabod gan lawer o gyflogwyr fel ychwanegiad gwerthfawr at CV.

“Yn flynyddol rydym yn gweld mwy o’r cyn-aelodau yn cael swyddi pwysig a dylanwadol, gan gyfrannu cymaint at wneud amaeth Cymru yn gynaliadwy, proffidiol a gwydn, sydd mor bwysig wrth i ni ymdopi ag effeithiau Covid-19 a pharatoi ar gyfer yr amodau masnachu ansicr a ddisgwylir wrth i ni adael yr UE.

“Maen nhw i gyd yn llysgenhadon rhagorol i’r Academi Amaeth ac yn dangos gwerth datblygiad proffesiynol parhaus.”

Mae Academi Amaeth Cyswllt Ffermio, sy’n cael ei gyflwyno gan Menter a Busnes a’i ariannu gan Lywodraeth Cymru a Chronfa Amaethyddol Ewrop ar gyfer Datblygu Gwledig, yn cynnig rhaglen ddwys o fentora, cefnogaeth a hyfforddiant gan rai o arweinwyr a chymeriadau mwyaf llwyddiannus y diwydiant yn y Deyrnas Unedig a thramor.

Roedd y ddwy raglen yn y gorffennol yn cynnwys nifer o ymweliadau a thaith astudio dramor, ond nes bydd y cyfyngiadau Covid-19 presennol yn cael eu newid, nid yw’n glir beth fydd rhaglen eleni yn ei gynnwys na phryd y bydd yn dechrau.

For More Great News Stories Click The Banner

Gallwch weld dosbarth 2020 drwy fynd i’n gwefan https://businesswales.gov.wales/farmingconnect/cy

Dyma beth sydd gan ddau o’r ymgeiswyr llwyddiannus i’w ddweud…

Rhun Crimes, Ceredigion – Rhaglen yr Ifanc

Mae Rhun yn fyfyriwr chweched dosbarth sydd ar hyn o bryd yn astudio cymwysterau Lefel AS a BTEC peirianneg yn Ysgol Aberaeron yng Ngheredigion.   Magwyd Rhun ar fferm bîff a defaid y teulu ym Mydroilyn, ac mae’n gobeithio mynd ymlaen i astudio amaeth yn y brifysgol.

“Rwy’n credu y bydd bod yn rhan o Raglen yr Ifanc yr Academi Amaeth yn fy helpu i ddysgu mwy am ffermio modern a sut y mae angen i ni addasu i ymateb i newidiadau economaidd a gwleidyddol presennol ac at y dyfodol.

“Rydw i’n edrych ymlaen at gyfarfod a dysgu gan bobl yr un oed â mi sy’n rhannu’r un diddordebau ffermio â mi.”

Elan Thomas, Sir Gâr – Rhaglen yr Ifanc

Mae Elan Thomas yn fyfyrwraig yn Ysgol Dyffryn Taf yn Hendy-gwyn ar Daf. Cafodd ei magu ar y fferm laeth y teulu yn Sir Gaerfyrddin, ac mae’n mwynhau gweithio gyda’r lloi gartref ac ar fferm gyfagos, lle mae ganddi waith rhan amser yn gofalu am y stoc, a dangos yr anifeiliaid.

Breuddwyd Elan yw cymhwyso fel cyfreithwraig a gweithio yn ei sir enedigol yn ogystal â chadw ei buches ei hun o wartheg Jersey pedigri.

“Rwy’n credu y bydd bod yn rhan o Raglen yr Ifanc yr Academi Amaeth yn gwella fy natblygiad personol, yn datblygu fy hyder ac yn helpu i ategu fy ngwerthoedd craidd a’m cred mai ffermydd teuluol yw asgwrn cefn ein gwlad.”

Mae Cyswllt Ffermio, sy’n cael ei ddarparu gan Menter a Busnes a Lantra, yn cael ei gyllido drwy Cymunedau Gwledig Llywodraeth Cymru – Rhaglen Datblygu Gwledig Cymru 2014-2020, a ariennir gan Lywodraeth Cymru a’r Gronfa Amaethyddol Ewrop ar gyfer Datblygu Gwledig.

,
Similar Posts
Latest Posts from Llanelli Online