12th April 2021

Llanelli Online News

Llanelli's First For Hyperlocal News

Epsie Thompson yn cipio ysgoloriaeth yr Urdd Bryn Terfel

Y ffliwtydd amryddawn Epsie Thompson o Dafen, Llanelli yw enillydd Ysgoloriaeth Urdd Gobaith Cymru Bryn Terfel 2018 sydd hefyd yn derbyn gwobr o £4,000. Daeth y fuddugoliaeth mewn noson ryfeddol ym Mhafiliwn Llandrindod ar nos Wener, 12 Hydref. Noddir y wobr gan Prifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant.

Gellir gweld perfformiadau Epsie, â’i phump cyd-gystadleuydd mewn darllediad arbennig o ‘Ysgoloriaeth Urdd Gobaith Cymru Bryn Terfel 2018’ ar S4C am 6.45 ar nos Sul 14 o Hydref.

Y gystadleuaeth oedd penllanw gweithgareddau Eisteddfod yr Urdd eleni.

Mewn ymateb i ennill yr Ysgoloriaeth dywedodd Epsie:

Dwi methu credu fy mod wedi ennill yr Ysgoloriaeth hon, dwi’n credu wnaiff gymryd rai dyddiau i mi sylweddoli taw nid breuddwyd yw hwn! Bydd y wobr yma yn gymorth mawr i mi gyda’m costau astudio yn Llundain gan fy mod yn awyddus iawn i sicrhau fy mod yn cael pob cyfle i ennyn profiadau yn y maes. Hoffwn ddiolch yn fawr iawn i’m teulu am bob cefnogaeth, ac i’r holl athrawon a thiwtoriaid cerdd sydd wedi fy helpu dros y blynyddoedd.”

Rhian Roberts, Iwan Llewelyn Jones, Lowri Walton, Gwawr Edwards ac Owain Sion oedd y panel beirniaid, ac ar ran y panel dywedodd Iwan, “Llongyfarchiadau i Epsie am gyflwyno i ni raglen ffres o adloniant o’r safon uchaf. Dydw i ddim yn meddwl y bydd neb fu yn y Pafiliwn heno yn anghofio ei pherfformiad arbennig.

“Roedd ei thechneg chwim ar y ffliwt ynghyd a’r dulliau o arbrofi’n gerddorol wir yn arbennig. Dwi’n siŵr y bydd cerddorion ifanc Cymru wedi eu hysbrydoli gan berfformiad dawnus Epsie. Roedd safon gwefreiddiol perfformiadau’r chwech yn dangos sglein paratoi, a thalent ifanc heb eu hail. Yr hyn sy’n arbennig am yr Ysgoloriaeth hon yw ei bod yn llwyfan i rai o’r goreuon o dalentau anhygoel ein gwlad. Er fod y profiad o feirniadu heno wedi bod yn bleserus iawn gallaf eich sicrhau nad yw’r broses o feirniadau yn un hawdd o gwbl!“

Derbyniodd Epsie ei haddysg yn Ysgol Bryngwyn ac yna Coleg Cerdd Chethams ym Manceinion. Bellach mae’n astudio cwrs ôl-radd mewn cerddoriaeth yn yr Academi Gerdd Frenhinol yn Llundain. Mae’n gystadleuydd brwd gan gipio’r wobr gyntaf i offerynwyr o dan 30 oed yn Eisteddfod Ryngwladol Llangollen eleni. Ei bryd yw chwarae’r ffliwt yn broffesiynol mewn cerddorfa a pharhau i berfformio mewn cyngherddau a datganiadau yng Nghymru a thu hwnt.

For More Great News Stories Click The Banner

Wedi cael gweithio gyda chyfarwyddwr cerdd a choreograffydd ar ddatblygu rhaglen arbennig 12 munud o hyd dewisodd Epsie arlwy oedd yn cynnwys ‘Allegretto’ gan Benjamin Godard, ‘Aria Lensky’ gan Pyotr Ilyich Tchaikovsky a ‘Bossa Merengova’ allan o ‘Sonata Latino’ gan Mike Mower.

Dywedodd Aled Siôn Cyfarwyddwr Eisteddfod Genedlaethol yr Urdd, “Hoffwn longyfarch Epsie am ennill yr ysgoloriaeth eleni mewn cystadleuaeth agos iawn. Profwyd unwaith eto heno, fel y gwnaethpwyd yn Eisteddfod yr Urdd Brycheiniog a Maesyfed ym mis Mai, bod cyfoeth anhygoel o dalent gennym ymysg Cymry ifanc ein gwlad. Rydym yn falch iawn fel mudiad ein bod yn gallu darparu llwyfan genedlaethol ar eu cyfer.

Pob dymuniad da i Epsie ar gyfer y dyfodol, ac edrychwn ymlaen at glywed sut y bu ennill yr ysgoloriaeth yn gymorth iddi hi ar hyd ei thaith.”

You are in breach of copyright
%d bloggers like this: