Grŵp Cydweithredu Parc Howard

MAE Cyngor Sir Caerfyrddin a Chyngor Tref Llanelli wedi sefydlu Cyd-bwyllgor i oruchwylio’r gwaith o ran rheoli Parc Howard a’r Amgueddfa ar y cyd.

Mae Grŵp Cydweithredu Parc Howard yn cynnwys 4 Cynghorydd o bob sefydliad ac mae’n dilyn penderfyniad gan Gyngor Tref Llanelli i ariannu 50% o gostau’r cyngor sir o ran cynnal y cyfleusterau o 1 Ebrill 2018.

Sefydlwyd y grŵp newydd yn dilyn trafodaethau mewn cyfres o gyfarfodydd dros y misoedd diwethaf yn cynnwys cynrychiolwyr o’r ddau gyngor i ystyried sut y gellir bwrw ati â threfniadau cydweithio er mwyn cynnal a gwella’r parc.

Rhoddir sylw i gynigion blaenorol ar gyfer y parc, yn ogystal â syniadau newydd i sicrhau ei ddyfodol yn y tymor hir o dan berchenogaeth y cyhoedd.

Bydd y parc a’r amgueddfa yn parhau i gael eu rheoli a’u cynnal gan Gyngor Sir Caerfyrddin ar ran pobl Llanelli a’r ardal ehangach, gyda chymorth gan y cyngor tref.

Bydd Grŵp Cydweithredu Parc Howard hefyd yn parhau i weithio ochr yn ochr â  Chymdeithas Parc Howard, Cyfeillion Amgueddfa Llanelli a Threftadaeth Gymunedol Llanelli.

Dywedodd y Cynghorydd Peter Hughes Griffiths, yr Aelod o’r Bwrdd Gweithredol dros Ddiwylliant, Chwaraeon a Thwristiaeth: “Rwy’n croesawu’r trefniant ar gyfer partneriaeth ffurfiol â Chyngor Tref Llanelli, a fydd yn atgyfnerthu ymhellach ein hymrwymiad i’r cyfleuster pwysig hwn ar gyfer Llanelli.”

Dywedodd Arweinydd (y Cynghorydd Shahana Najmi) a Maer (y Cynghorydd Jeff Edmunds) Cyngor Tref Llanelli: “Rydym yn awyddus i helpu i ariannu’r gwaith o reoli Parc Howard, a fydd yn helpu i sicrhau bod rhagor o welliannau’n cael eu gwneud i’r cyfleuster. Ymhen amser, efallai y bydd hyn yn paratoi’r ffordd ar gyfer sefyllfa lle gwelir y cyngor tref yn rheoli’r cyfleuster yn llawn. Yn y cyfamser, rwy’n edrych ymlaen at weithio mewn partneriaeth â’r cyngor sir.”

Yn 2014 gofynnodd y cyngor sir am ddatganiadau o ddiddordeb gan grwpiau neu gynghorau lleol mewn rheoli parciau a meysydd chwarae fel rhan o raglen trosglwyddo asedau ledled y sir. Ni chafwyd unrhyw ddatganiadau o ddiddordeb ar gyfer Parc Howard a thynnwyd y parc oddi ar y rhestr o’r asedau oedd ar gael i’w trosglwyddo.

Yn ystod 2016 a 2017, bu Arweinydd y cyngor sir, y Cynghorydd Emlyn Dole, yn arwain cyfres o gyfarfodydd ag amryw o bartïon â diddordeb er mwyn casglu syniadau ar gyfer gwelliannau, gan gynnwys trafodaethau â Chymdeithas Parc Howard, Cyfeillion Amgueddfa Llanelli, Treftadaeth Gymunedol Llanelli a Chyngor Tref Llanelli.

Ers hynny mae’r cyngor sir wedi buddsoddi mewn offer chwarae newydd ac wedi ceisio caniatâd cynllunio ar gyfer maes parcio i ddenu rhagor o ymwelwyr. Hefyd mae trafodaethau’n parhau yn dilyn galw am fynegiannau o ddiddordeb o ran masnacheiddio’r plasty mewn modd sensitif, ar y cyd â gwneud gwell defnydd o’r amgueddfa. 

Arabic Arabic English English Irish Irish Polish Polish Romanian Romanian Scottish Gaelic Scottish Gaelic Turkish Turkish Welsh Welsh
You are in breach of copyright
%d bloggers like this: