MAE’R gwaith o dorri mwy na 6,000 cilometr o ymylon ffyrdd ger priffyrdd yn ardaloedd gwledig a threfol Sir Gaerfyrddin wedi dechrau. Mae swyddogion priffyrdd yn monitro llystyfiant yn ofalus ar yr ymylon ffyrdd hyn ledled y sir er mwyn sicrhau eu bod yn cael eu torri ar yr adeg orau posibl am resymau diogelwch a chadwraeth.

Caiff y borfa ei thorri o leiaf unwaith bob blwyddyn gan yr Awdurdod Lleol, er ei bod yn bosibl y bydd angen torri’r borfa am yr ail waith yn ddiweddarach yn y tymor mewn rhai ardaloedd, yn dibynnu ar y tywydd a’r amodau tyfu.

Mae gyrwyr yn cael eu hannog i fod yn ystyriol tra bydd y gwaith torri porfa yn digwydd ac i gymryd gofal ychwanegol wrth basio gweithwyr ac offer sy’n torri’r borfa.

For More Great News Stories Click The Banner

Nod gwasanaeth torri porfa’r Cyngor Sir yw parhau i gefnogi rôl ymylon ffyrdd fel rhwydwaith pwysig ar gyfer cadwraeth natur. Mae’r ymylon ffyrdd yn gynefin toreithiog ac amrywiol sy’n cynnig cysgod, bwyd a choridorau y gall anifeiliaid gwyllt deithio ar hyd-ddynt.

Dywedodd y Cynghorydd Hazel Evans, yr Aelod o’r Bwrdd Gweithredol sy’n gyfrifol am yr Amgylchedd: “Mae’n bosibl, am resymau cadwraeth, y byddwn yn oedi cyn torri rhai ymylon, os na fydd hynny’n amharu ar ddiogelwch priffyrdd. Ni fyddwn yn torri’r ymylon ffyrdd hyn lle y maent wedi’u nodi a’u marcio’n glir.”

, , , ,
Similar Posts
Latest Posts from Llanelli Online