MAE Gwasanaeth Ambiwlans Cymru’n gofyn i rai o’i gleifion wisgo masg wyneb llawfeddygol er mwyn atal lledaenu Covid-19.

Bellach mae criwiau yn ateb pob galwad ledled Cymru mewn cyfarpar diogelu personol,  sy’n cynnwys masgiau, feisorau, ffedogau a siwtiau gorchuddio, yn ychwanegol at eu menyg safonol.

Gofynnir i rai cleifion wisgo masg llawfeddygol hefyd fel un o’r mesurau i atal lledaeniad y feirws, yn enwedig y rhai sy’n dangos symptomau’r haint.

Mae nifer gynyddol o gleifion wedi ymateb yn ymosodol pan wneir y cais, medd yr Ymddiriedolaeth.

Mae nifer fechan o staff wedi dioddef ymosodiad corfforol hefyd.

Dywedodd Claire Roche, Cyfarwyddwr Gweithredol Ansawdd a Nyrsio’r Ymddiriedolaeth: “Yn ystod y cyfnod hwn bydd ein criwiau yn mynd i bob digwyddiad yn gwisgo cyfarpar diogelu personol.

“Efallai nad ydych chi’n ymwybodol y gallen nhw hefyd ofyn i chi, y claf, wisgo masg llawfeddygol.

“Y rheswm am wneud hyn ydi i’ch diogelu chi a diogelu’r bobl o’ch cwmpas chi.

For More Great News Stories Click The Banner

“Peidiwch â chael braw os ydym ni’n gofyn i chi wisgo masg a dilyn cyfarwyddiadau ein staff.
“Rydym ni’n deall pa mor ofnus y gall sefyllfa o’r fath fod, ac rydym ni’n deall bod gwisgo masg tra’ch bod chi’n fyr o wynt yn ymddangos yn wrthgynhyrchiol, ond dyma’r peth iawn i’w wneud.

“Yn anffodus, yn ystod yr wythnosau diwethaf, mae ein staff wedi’n hysbysu am nifer cynyddol o achosion lle mae cleifion wedi bod yn ymosodol, a hyd yn oed wedi dioddef ymosodiad corfforol ar ôl gofyn i glaf wisgo masg.

“Nid yw ymosod ar ein staff yn dderbyniol unrhyw adeg, beth bynnag fo’r amgylchiadau.”

Mewn neges fideo a rannwyd ar gyfrif Trydar a Facebook yr Ymddiriedolaeth, ychwanegodd Claire: “Rydym ni yma i helpu, nid i achosi niwed.

“Gofynnwn i bob un ohonoch chi, bobl Cymru, barhau i ymddiried yn ein staff a chydymffurfio gyda’u cyfarwyddiadau nhw os gwelwch yn dda.”

, , ,
Similar Posts
Latest Posts from Llanelli Online