BYDD elusen iechyd meddwl Gymreig Hafal yn lansio ymgyrch genedlaethol newydd mewn digwyddiad yng Nghanolfan Mileniwm Cymru, Bae Caerdydd ar ddydd Mawrth, 3ydd Gorffennaf 2018. Bydd yr ymgyrch – #GweithreduNidGeiriau – yn amlygu’r materion iechyd meddwl sydd yn wynebu menywod  yn 2018, ac yn cynnwys 22 digwyddiad sirol ar hyd a lled Cymru.

Dywedodd Cadeirydd Hafal, Elin Jones, sydd yn rhan o’r panel sydd yn arwain yr ymgyrch: “Mae’r ymgyrchoedd #MeToo a #TimesUp wedi dangos nad yw llais menywod dal yn cael ei glywed mewn nifer o sefyllfaoedd ac mae llawer o fenywod heddiw mewn carchardai ac ysbytai meddwl sydd mewn trallod gan nad oes neb wedi erioed wedi clywed eu llais.  Mae menywod ag afiechyd meddwl yn aml yn canfod eu hunain yn cael eu cosbi am fod yn sâl.”

Dywedodd Cyfarwyddwr Materion Cyhoeddus a Chorfforaethol Hafal, Nicola Thomas, sydd hefyd yn rhan o banel yr ymgyrch: “Ganrif yn ôl, roedd menywod wedi ennill yr hawl i bleidleisio drwy ymgyrchu a gweithredu’n uniongyrchol, gan alw am Weithredu, Dim Geiriau. Rydym am ddathlu’r canmlwyddiant hwn gydag ymgyrch newydd i fenywod – yr hawl i fwynhau iechyd meddwl a lles. 

“Fel menywod yn 2018, rydym yn meddu ar yr hawliau, y pŵer a’r dylanwad yr ydym yn medru eu defnyddio yn hytrach na gweithredu’n uniongyrchol, gan nad oedd dewis gan bobl  a oedd wedi ymladd am y bleidlais. Ond mae Gweithredu Nid Geiriau dal yn berthnasol oherwydd mae ein hymgyrch yn ymwneud â symud ymlaen y tu hwnt i drafod pethau ond mynd ati i wneud newidiadau go iawn.”

Mae’r ymgyrch yn cynnig deg gweithred i fynd i’r afael â’r materion hynny sydd yn effeithio ar y rhai hynny sydd yn agored i niwed ac mewn risg, a menywod yn gyffredinol. Bydd y gweithredodd yn targedu:

For More Great News Stories Click The Banner
  • Cleifion mewnol
  • Carcharorion
  • Menywod mewn gofal
  • Defnyddwyr benywaidd gwasanaethau iechyd meddwl arbenigol 
  • Defnyddwyr benywaidd mewn gofal cynradd  
  • Menywod ag anhwylderau bwyta   
  • Menywod ifanc  a merched sydd â phroblemau iechyd meddwl
  • Mamau
  • Gofalwyr benywaidd
  • Pob un fenyw.

Yn ogystal â mynychu digwyddiadau ar draws Cymru, bydd menywod yn cofrestru eu cefnogaeth a’n dweud am yr hyn y byddant yn ei wneud er mwyn hyrwyddo’r ymgyrch, ynghyd â rhannu straeon  am y modd y maent wedi mynd i’r afael neu oresgyn problemau iechyd meddwl. Byddwn yn gofyn i fenywod hefyd i lobïo eu Haelodau Cynulliad ac Aelodau Seneddol er mwyn creu newid, ac ystyried eu lles eu hunain tra hefyd yn gwneud newidiadau personol i wella eu hiechyd meddwl. 

“Bydd yr ymgyrch hefyd yn gofyn i fenywod ar draws Cymru i estyn allan a chefnogi menywod arall sydd yn wynebu trafferthion iechyd meddwl neu ofalu,” dywedodd Carina Edwards, defnyddiwr gwasanaeth ac ymgynghorydd sydd yn rhan o banel yr ymgyrch. 

Rydym hefyd yn galw ar fenywod yng Nghymru sydd yn meddu ar y pŵer a’r dylanwad i newid polisïau a deddfwriaeth er mwyn cefnogi’r menywod hynny sydd yn fwyaf agored i niwed. Rydym yn gofyn i ddynion i wneud yr un peth.

Bydd yr ymgyrch yn cynnwys stondinau yn Sioe Frenhinol Cymru a’r Eisteddfod Genedlaethol, arolwg cenedlaethol o fenywod yng Nghymru yn mesur perfformiad y GIG a’r Gwasanaethau Cymdeithasol, a digwyddiad i gloi yn y Senedd ar Ddiwrnod Iechyd Meddwl y Byd   (10fed Hydref 2018) lle y bydd y panel yn amlinellu beth y mae’r ymgyrch wedi ei gyflawni – a’r hyn a wneir nesaf.

, , , , ,
Similar Posts
Latest Posts from Llanelli Online