O Ddydd Gŵyl Dewi, 1 Mawrth 2019, ymlaen, bydd nifer o fferyllfeydd cymunedol ledled Sir Gaerfyrddin, Ceredigion a Sir Benfro yn cael eu galw’n Ganolfannau Fferyllol Galw Mewn.

Bydd y fferyllfeydd a fydd yn cymryd rhan, ac sydd eisoes yn cynnig amrywiaeth o wasanaethau i’r cyhoedd, ‘nawr yn cael eu cydnabod yn ffurfiol o dan y cynllun hwn.

Fel isafswm, bydd y canolfannau’n darparu’r gwasanaeth mân anhwylderau, sy’n caniatáu i’r fferyllydd ddarparu triniaethau i gleifion ar gyfer amrywiaeth o gyflyrau, o glwy’r gwair i lau pen, ac o a heintiau yn y llygaid i boen cefn. Darperir y gwasanaeth hwn gan 93 o fferyllfeydd cymunedol yn ardal Hywel Dda.

Bydd y canolfannau hefyd yn cynnig dulliau atal cenhedlu hormonaidd brys, cyflenwad brys o feddyginiaethau, gwasanaeth rhoi’r gorau i ysmygu, gwasanaeth dychwelyd offer miniog ar gyfer cleifion, brechiadau ffliw, ac adolygiadau o feddyginiaethau.

Bydd y ddarpariaeth ‘brysbennu a thrin’ sefydledig hefyd ar gael yn rhai o’r Canolfannau Galw Mewn, a’r nod yw y bydd pob canolfan yn cynnig y gwasanaeth hwn maes o law.

Mae’r mathau o anafiadau lefel isel y gellir eu trin o dan y gwasanaeth hwn yn cynnwys mân grafiadau; toriadau a chlwyfau arwynebol; problemau yn ymwneud â’r llygaid, er enghraifft tywod yn y llygad; tynnu eitemau o’r croen, er enghraifft fflewyn neu blisgyn; a mân losgiadau, gan gynnwys llosg haul. Os yw’r anaf yn rhy ddifrifol i gael ei drin yn y fferyllfa, cewch eich cynghori lle i fynd.

Mae ystafell ymgynghori breifat, uchel ei safon, hefyd yn nodwedd o Ganolfan Galw Mewn, ac mae’n darparu’r preifatrwydd a geir mewn meddygfa meddygon teulu. Mae llawer ohonynt hefyd yn agored gyda’r nos ac ar benwythnosau.

For More Great News Stories Click The Banner

Dywedodd Ed John, fferyllydd cymunedol Clunderwen, ac y mae ei fferyllfa yn cymryd rhan yn y cynllun: “Rydym yn teimlo’n gyffrous wrth feddwl am ddod yn Ganolfan Fferyllol Galw Mewn ac am y cyfleoedd y bydd y ganolfan yn eu cynnig. Bydd cleifion yn gallu defnyddio’r cyfleusterau ymgynghori i gael cyngor a thriniaeth breifat, heb orfod gwneud apwyntiad.

“Bydd y fferyllfeydd hefyd yn cynnig amrywiaeth o wasanaethau ychwanegol, er enghraifft cyngor a thriniaeth ar gyfer mân anhwylderau, cyflenwad brys o feddyginiaethau, dulliau atal cenhedlu hormonaidd brys a gwasanaeth rhoi’r gorau i ysmygu, i enwi dim ond rhai.

“Y nod yw hyrwyddo fferyllfeydd cymunedol fel y pwynt cyswllt cyntaf ar gyfer cyngor ac, mewn rhai achosion, ar gyfer triniaeth, a dangos bod y fferyllfa gymunedol yn esblygu i fod yn fwy na dim ond dosbarthwr meddyginiaethau.”

Dywedodd Jill Paterson, Cyfarwyddwr Gofal Sylfaenol, Gofal Cymunedol a Gofal Hirdymor ar gyfer Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda: “Rydym yn falch iawn o allu gweithio gyda’n cyd-weithwyr yn y Fferyllfeydd Cymunedol. Rydym yn cydnabod yr amrywiaeth o wasanaethau ychwanegol y gallant eu cynnig, a hynny’n aml fel pwynt cyswllt cyntaf, gan ymestyn y rôl y maent yn ei chwarae ym maes Gofal Sylfaenol.

“Mae’n bwysig ein bod yn parhau i roi gwybod i’r cyhoedd am y gwasanaethau sydd ar gael iddynt yn eu Fferyllfa Gymunedol leol. Mae ein Fferyllfeydd Cymunedol yn gwneud llawer iawn mwy y dyddiau hyn na dim ond dosbarthu meddyginiaethau ac, mewn rhai achosion, gallant arbed taith i weld meddyg teulu neu i’r Adran Damweiniau ac Achosion Brys.

“Gan nad oes rhaid i chi wneud apwyntiad, maent yn cynnig ffordd gyflym a hyblyg o gael gofal iechyd.”

I weld lle mae eich Canolfan Fferyllol Galw Mewn agosaf ac i gael gwybod rhagor am y gwasanaethau y mae eich fferyllfa leol yn eu cynnig, ewch i:  www.bihyweldda.wales.nhs.uk/gofalygaeaf

, , , , , ,
Similar Posts
Latest Posts from Llanelli Online