MAE rhai newidiadau gweithredol dros dro wedi’u rhoi ar waith yn ystod y pandemig COVID-19 gan y gwasanaeth optometryddion cymunedol.

Bydd cleifion yn derbyn eu gofal llygaid mewn ffordd wahanol yn ystod yr amser hwn, gyda rhai cleifion yn gweld optometrydd gwahanol i’r arfer. Gyda rhai gwasanaethau optometreg yn Hywel Dda yn gorfod cau dros dro oherwydd y pandemig COVID-19, bydd 12 practis (a restrir isod) yn aros ar agor ac yn parhau i ddarparu gwasanaethau i’r rheini ag anghenion gofal llygaid brys, megis newid sydyn yn eu golwg, poen llygaid , cochni llygaid, goleuadau sy’n fflachio neu smotiau arnofiol neu golli / torri sbectol neu gymhorthion golwg isel na allwch weithio hebddyn nhw.

Practis Rhif Ffôn
Specsavers, Doc Penfro 01646 623090
Browes Optometrist, Llanelli 01554 833777
Specsavers Opticians, Llanelli 01554 773555
Vision Express, Llanelli 01554 778052
Specsavers, Rhydaman 01269 590190
Celtic Opticians Ltd, Caerfyrddin 01267 223476
Jones and Murphy Optometrists, Caerfyrddin 01267 236545
Specsavers Opticians, Hwlffordd 01437 767788
MN Charlton Optometrists, Dinbych y Pysgod 01348 873234
Pritchard Cowburn, Aberteifi 01239 612004
Probert and Williams Eye Care, Aberystwyth 01970 611555
Specsavers Opticians, Aberystwyth 01970 636170

I gael y newyddion a’r diweddariadau diweddaraf gan Fwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda ewch i www.hduhb.wales.nhs.uk

Mae Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda yn gofyn i gleifion sydd angen cyngor ar ofal llygaid ffonio un o’r practisau optometreg uchod, sydd ar hyn o bryd yn darparu gofal llygaid ar ran meddygfeydd eraill yn yr ardal honno. Fel arall, gall cleifion ffonio llinell ymholi gofal llygaid canolog Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda ar 01267 248793, a chânt eu cyfeirio at eu practis agored agosaf.

Dylai cleifion ffonio yn gyntaf.  Mae practisau optometreg yn gweithredu polisi drws caeedig ac, yn unol â rheolau pellhau cymdeithasol, lle bo modd, ymdrinnir ag ymholiadau dros y ffôn, dim ond lle bo angen yn llwyr y cynigir apwyntiadau wyneb yn wyneb.

Dywedodd yr Optometrydd Cymunedol sydd wedi’i leoli yn Ninbych-y Pysgod, Michael Charlton: “Mae’r rhain yn amseroedd heriol ond rydym yn gweithio’n galed i ddarparu gofal llygaid sylfaenol yn y gymuned. Er bod gwasanaethau arferol yn cael eu hatal, rydym yn delio ag argyfyngau fel nodau diethr yn y llygaid, neu newidiadau sydyn mewn golwg.

“Defnyddiwch y gwasanaeth lleol fel eich pwynt cyswllt cyntaf ac os gallwn ni helpu, fe wnawn ni neu, os oes angen, gallwn eich atgyfeirio yn briodol. Mae ein holl bractisau’n gweithio ar y cyd i ddarparu parhad gofal i bobl leol. ”

For More Great News Stories Click The Banner

Dywedodd Jill Paterson, Cyfarwyddwr Gofal Sylfaenol, Cymuned a Gofal Hirdymor ar gyfer Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda: “Rydym yn gwerthfawrogi y gall y penderfyniad hwn achosi rhywfaint o anghyfleustra ond mae’n gam mawr ei angen i ganiatáu gwasanaeth diogel a pharhaus i gleifion sydd ei angen. fwyaf ac rydym yn gwerthfawrogi eich amynedd a’ch dealltwriaeth. ”

Os oes gennych chi neu unrhyw un yn eich cartref dymheredd neu beswch newydd a pharhaus, hyd yn oed os yw’n ysgafn, peidiwch ag ymweld â’r practis optometreg.

Os ydych chi’n hunan-ynysu, siaradwch â’ch optometrydd cymunedol i gael cyngor ar sut y gallant helpu.

Os cynghorir chi i ymweld â phractis optometreg, parchwch ragofalon pellter cymdeithasol i amddiffyn eich hun, staff ac aelodau eraill o’r cyhoedd.

 

, , ,
Similar Posts
Latest Posts from Llanelli Online