Perchennog Capel Calfaria yn euog mewn erlyniad

MAE un o gydberchnogion Capel Calfaria yn Llanelli wedi cael gorchymyn i dalu dros £1,200 am beidio â chadw’r Adeilad Rhestredig Gradd II mewn cyflwr da.

Plediodd Manos Mohan yn euog yn Llys Ynadon Llanelli i drosedd o dan Ddeddf Cynllunio Gwlad a Thref 1990.

Bu i Gyngor Sir Caerfyrddin ddwyn yr erlyniad yn ei erbyn ef a Syed Ashraf, sef y perchennog ar y cyd, er bod yr achos wedi ei dynnu’n ôl yn erbyn Mr Ashraf yn ddiweddarach.

Mae Mohan a Mr Ashraf wedi berchen ar Gapel Calfaria, yn Stryd Ann, Llanelli, ers 2016.

Cyflwynodd y Cyngor ddau rybudd ar wahân i’r perchnogion, o dan adran 215 o Ddeddf Cynllunio Gwlad a Thref 1990.

Cydymffurfiwyd â’r un cyntaf, a gafodd ei gyflwyno mewn perthynas â chyflwr y wal gwrtil, a chafodd y wal ei hailadeiladu.

Roedd yr ail rybudd mewn perthynas ag atgyweirio’r adeilad adfeiliedig a thacluso’r tir.

Rhoddwyd chwe mis i’r perchnogion gydymffurfio â’r holl gamau oedd eu hangen yn y rhybudd, ond ni wnaethant hyn.

Yna aeth Cyngor Sir Caerfyrddin ati i ddwyn camau cyfreithiol am beidio â chydymffurfio â’r rhybudd.

Rhoddwyd gorchymyn gan y Llys Ynadon i Mr Mohan dalu dirwy o £400, a chostau o £782.12 a gordal dioddefwr o £40.

Mae Rhybudd Adran 215 yn rhoi pŵer i’r awdurdod cynllunio lleol, mewn rhai amgylchiadau, gymryd camau lle mae angen glanhau tir, gan gynnwys atgyweirio adeiladau adfeiliedig, pan fo cyflwr y tir yn effeithio’n andwyol ar yr ardal gyfagos.

Mae’r rhybuddion yn nodi’r camau y mae angen eu cymryd, ac o fewn yr amser y mae angen eu gweithredu.

Dywedodd y Cynghorydd Philip Hughes, yr Aelod o’r Bwrdd Gweithredol dros Orfodaeth: “Lleolir Capel Calfaria mewn ardal breswyl yn bennaf yn Llanelli, a byddai cyflwr gwael y tir wedi effeithio ar y cymdogion.

“Mae ein swyddogion yn annog perchnogion i weithredu er budd y gymuned, ond ni wnaethant hyn felly nid oedd dewis gennym ond mynd i’r llys. Er ein bod yn fodlon ar y canlyniad byddai’n well gennym petai rhagor o ystyriaeth wedi’i rhoi i’r gymuned gyfagos heb orfod gweithredu.”

Arabic Arabic English English Irish Irish Polish Polish Romanian Romanian Scottish Gaelic Scottish Gaelic Turkish Turkish Welsh Welsh
You are in breach of copyright
%d bloggers like this: