GYDA Port Talbot yr wythnos hon yn cael ei hasesu fel y dref fwyaf llygredig yn y DG  yn ôl Sefydliad Iechyd y Byd, mae AC Plaid Cymru Simon Thomas wedi gwneud cais am gyfraith newydd i fynd i’r afael a’r aer llygredig yr ydym yn anadlu.

Mae llygredd aer yn cyfrannu at tua 2,000 o farwolaethau y flwyddyn yng Nghymru. Fe’i disgrifiwyd gan Iechyd Cyhoeddus Cymru fel argyfwng iechyd cyhoeddus dybryd, yn ail yn unig i ysmygu.

Mae lefelau mewn llawer cymuned yng Nghymru wedi torri rheoliadau’r Undeb Ewropeaidd ers llawer blwyddyn, gan gyrraedd pinacl pan gymerwyd y Llywodraeth Lafur yng Nghymru i’r uchel lys gan yr ymgyrchwyr amgylcheddol Client Earth am eu diffyg gweithredu.

Bydd cynnig AC y Canolbarth a’r Gorllewin am ddeddfwriaeth newydd yn gwarchod y cyhoedd rhag llygredd aer.

Meddai’r Ysgrifennydd Cabinet cysgodol dros Ynni, Newid Hinsawdd a Materion Gwledig Simon Thomas: “Mae aer brwnt yn lladd ein dinasyddion ac yn difetha bywydau ein plant. Byddwn yn glanhau ein hawyr ac yn gorfodi newid trwy gyflwyno Deddf Awyr Lân i Gymru.

“Mae Prif Swyddog Meddygol Cymru wedi nodi llygredd aer fel problem iechyd cyhoeddus. Mae llygredd aer yn achosi 2,000 o farwolaethau cynamserol y flwyddyn yng Nghymru.

“Mae arnom angen taclau monitro aer yn ein trefi a’n dinasoedd, yn enwedig y tu allan i ysgolion ac ysbytai.

“Mae angen sylfaen gyfreithiol i barthau awyr lân, a byddai’r bil hwn, petai’n dod yn ddeddf, yn helpu hynny. Byddai’n sicrhau mai dim ond cerbydau allyriadau isel fyddai ar werth wedi 2030.

For More Great News Stories Click The Banner

“Rhaid i gynghorau lleol gael y grym i osod taliadau llygredd ac annog traffig sy’n llygru llai, boed hynny yn rheoliadau ar rai dyddiau neu mewn rhai ardaloedd.

“Yng Nghymru, mae angen i ni wella’r ffordd yr ydym yn monitro ansawdd aer; dylai Llywodraeth Cymru ystyried cael monitro amser-gwirioneddol, wedi’i gysylltu â gwefan fel y gall pobl fesur yr effaith maent yn gael trwy yrru eu ceir a’u faniau nad ydynt yn hybrid.

“Gwnaeth Sefydliad Bevan gynnig diddorol rai misoedd yn ôl i gael cludiant am ddim ar fysus yn ein dinasoedd er mwyn torri i lawr ar allyriadau.

“Dylem hefyd ystyried defnyddio cerbydau hydrogen yn awr yn ein trefi a’n dinasoedd fel ffordd sicr o wella ansawdd aer.

“Dylem ystyried gwahardd cerbydau nwyddau trwm o ganol ein dinasoedd a’n trefi ar adegau penodol. Ar hyn o bryd, mae cerbydau nwyddau trwm yn dod i mewn i’n trefi a’n dinasoedd ar yr un pryd ag y mae plant yn cerdded i’r ysgol.

“Mae angen i’r Gronfa Ansawdd Aer o £20m fod yn seiliedig ar anghenion a mynd i’r afael mewn gwirionedd a’r rhannau enbyd hynny o Gymru sy’n dioddef llygredd aer ar hyn o bryd.”

Yr wythnos hon, cyfarfu Simon Thomas ag ASau Plaid Cymru yn San Steffan i drafod Wythnos Llygredd Aer y blaid rhwng Mehefin 18- 24.

, , , , , , ,
Similar Posts
Latest Posts from Llanelli Online