27th September 2021

Llanelli Online News

Llanelli's First For Hyperlocal News

Sgiliau achub bywyd i gynghorwyr

Mae un o gynghorwyr Cyngor Sir Caerfyrddin sydd hefyd yn barafeddyg wedi dechrau ymgyrch i sicrhau bod gan yr holl gynghorwyr sgiliau achub bywyd hanfodol.

Daeth y Cynghorydd Rob Evans, aelod dros ward Dafen, â’i gyd-gynghorwyr at ei gilydd o bob cwr o’r Siambr i ddysgu’r hyn ddylent ei wneud os byddant yn darganfod rhywun yn cael trawiad ar y galon.

Mae cynrychiolwyr o Wasanaeth Ambiwlans Cymru ac Ambiwlans Sant Ioan wedi ymuno â’r Cynghorydd Evans i godi ymwybyddiaeth a hyfforddi cynghorwyr i ddefnyddio diffibrilwyr cyhoeddus a thechnegau adfywiad.

Mae ef hefyd yn trefnu i ddiffibriliwr gael ei osod yn y dderbynfa yn Neuadd y Sir, Caerfyrddin, ac mae’n dymuno i ragor o gynghorwyr a staff y Cyngor wirfoddoli ar gyfer hyfforddiant cymorth cyntaf.

“Fel cynghorwyr, rydym yn teithio yn ôl ac ymlaen i’n cymunedau bob dydd,” meddai. “Os byddwn wedi cael hyfforddiant i ddefnyddio diffibrilwyr a chyflawni adfywiad cardio-pwlmonaidd (CPR) gallem achub bywydau. Gallwn hefyd drosglwyddo sgiliau achub bywyd hanfodol i’n hetholwyr a gweithio gyda’n gilydd i gynyddu nifer y diffibrilwyr cyhoeddus sydd ar gael.”

Mae diffibrilwyr yn ddyfeisiau cludadwy y gellir eu defnyddio pan fydd calon rhywun yn stopio, hynny yw pan fydd rhywun yn cael trawiad ar y galon, ac mae’n gwirio rhythm y galon yn awtomatig ac yn anfon sioc drydan i geisio adfer curiad normal y galon.

Gall unrhyw un ddefnyddio diffibriliwr cyhoeddus yn y sefyllfa hon fel rhan o driniaeth cymorth cyntaf, ond dywedodd y Cynghorydd Evans fod yr hyfforddiant a’r ymwybyddiaeth a oedd yn ei gynnig i’w gyd-gynghorwyr yn rhoi mwy o hyder iddynt helpu mewn argyfwng.

Bob blwyddyn yng Nghymru, mae tua 8,000 o drawiadau sydyn ar y galon y tu allan i’r ysbyty.

Click and donate to support our FREE independent hyperlocal news service

Mae ffigurau Calonnau Cymru, sef elusen y galon yng Nghymru – yn awgrymu mai dim ond 3% yw’r gyfradd goroesi ar ôl cael trawiad sydyn ar y galon y tu allan i’r ysbyty, gan godi i 47 y cant pan gaiff diffibriliwr ei ddefnyddio.

Dywedodd y Cynghorydd Jane Tremlett, yr Aelod o’r Bwrdd Gweithredol dros Iechyd a Gofal Cymdeithasol: “Hoffwn ganmol y Cynghorydd Evans am ei ymdrechion yn cynorthwyo Aelodau i gael yr hyfforddiant hwn a chodi ymwybyddiaeth am ddiffibrilwyr cymunedol.

“Mae’n bosibl mai’r wybodaeth hanfodol a’r mynediad hwn i offer fydd cyfle gorau rhywun i oroesi mewn argyfwng ac rwy’n falch fod y Cynghorydd Evans wedi cael y gefnogaeth hon gan ei gydweithwyr.”

 

Gallwch ddarganfod lle mae diffibrilwyr cyhoeddus yn eich cymuned drwy wefan Galw Iechyd Cymru:http://www.nhsdirect.wales.nhs.uk/LocalServices/default.aspx?s=DefibrillatorLocations&locale=cy

For More Great News Stories Click The Banner
Arabic Arabic English English Irish Irish Polish Polish Romanian Romanian Scottish Gaelic Scottish Gaelic Turkish Turkish Welsh Welsh
You are in breach of copyright
%d bloggers like this: