17th June 2021

Llanelli Online News

Llanelli's First For Hyperlocal News

Siarad Cyhoeddus Cymraeg

Cynhaliwyd cystadleuaeth Siarad Cyhoeddus Cymraeg Ffederasiwn Ffermwyr Ifanc Sir Gaerfyrddin ar Ddydd Sadwrn, 26ain o Ionawr yn Ysgol Gynradd Nantgaredig.

Cafwyd gwledd o gystadlu mewn pedair adran wahanol gyda nifer fawr o glybiau’r Sir yn cystadlu. Diolch yn fawr iawn i Ysgol Gynradd Nantgaredig am adael i ni ddefnyddio’r Ysgol, diolch hefyd i’r stiwardiaid am sicrhau fod y diwrnod yn rhedeg yn llyfn.

Rydym hefyd yn ddiolchgar iawn i’r holl hyfforddwyr am roi o’i hamser i hyfforddi’r aelodau. Diolch yn fawr iawn i’r holl feirniaid am eu gwaith gwych yn ystod y dydd.

Adran Ddarllen

Mrs Enfys Evans cafwyd y dasg o feirniadu 8 tîm yng nghystadleuaeth y darllen o dan 14. Dyma’r canlyniadau:

Tîm buddugol:

C.Ff.I Llanfynydd – Gwenno Roberts, Tomos Roberts a Ffion Raymond.

 Unigolyn Gorau:

Gwenno Roberts, C.Ff.I Llanfynydd 

Adran Iau

Yng nghystadleuaeth yr Adran Iau i aelodau dan 16, Mrs Enfys Hatcher Davies oedd â’r dasg o feirniadu, gyda 10 tîm yn cystadlu mewn cystadleuaeth o safon uchel. Dyma’r canlyniadau:

Cwpan Teulu Pantyffynnon i’r Tîm Buddugol:

C.Ff.I Llanfynydd – Betsan Campbell, Lois Cambell a Gwenno Roberts. 

Cwpan Teulu Ffosyffin am yr Unigolyn Gorau:

Cerys Thomas, C.Ff.I Dyffryn Tywi 

Adran Ganol

Mr Hefin Jones oedd yng ngofal yr Adran Ganol. Roedd 8 tîm yn y gystadleuaeth yma a dyma’r canlyniadau:

For More Great News Stories Click The Banner

Cwpan Alun James Ysg. i’r Tîm Buddugol:

C.Ff.I Penybont – Hannah Richards, Daniel O’Callaghan, Lleu Pryce a Cadi Evans.

Tarian Mr. Emyr Williams am yr Unigolyn Gorau:

Daniel O’Callaghan, C.Ff.I Penybont

Adran Hŷn:

Cafwyd cystadleuaeth dda iawn yn y gystadleuaeth yma rhwng 6 tîm cryf iawn. Mr Wyn Thomas oedd gyda’r dasg o feirniadu a dyma’r canlyniadau:

Cwpan y diweddar Henadur S.O Thomas i’r Tîm Buddugol:

C.Ff.I Dyffryn Cothi – Carwen Richards, Sulwen Richards a Lynwen Mathias

Cwpan Pat Davies i’r Unigolyn Gorau:

Mared Evans, C.Ff.I Penybont

Cystadleuaeth Adloniant Ffederasiwn Clybiau Ffermwyr Ifanc Sir Gaerfyrddin

Ar y 25ain o Chwefror tan y 27ain o Chwefror 2019, cynhelir cystadleuaeth Adloniant Ffederasiwn Clybiau Ffermwyr Ifanc Sir Gaerfyrddin yn Neuadd y Gwendraeth, Drefach.

Ar Nos Lun y 25ain bydd St Ishmaels, Dyffryn Cothi, Llangadog a Penybont yn perfformio yn Gymraeg. Ar Nos Fawrth y 26ain bydd Llanymddyfri yn perfformio yn Saesneg a Dyffryn Tywi a Llanddarog yn perfformio yn Gymraeg.

Bydd Llanfynydd, Capel Iwan, San Pedr a Llanllwni yn cloi’r cystadlu yn Gymraeg ar Nos Fercher y 27ain. Bydd y tair noson yn dechrau am 7yh a phris mynediad bydd £6 neu £15 am Docyn Wythnos.

Hoffai Ffederasiwn Clybiau Ffermwyr Ifanc Sir Gaerfyrddin ddiolch yn fawr i noddwyr y gystadleuaeth sef FUW, Cyngor Sir Gâr ac Addysg Seren.

You are in breach of copyright
%d bloggers like this: