12th April 2021

Llanelli Online News

Llanelli's First For Hyperlocal News

Siaradwyr gwadd Mudiad Meithrin am ysbrydoli ymarferwyr blynyddoedd cynnar

CYNHELIR Cynhadledd Fforwm Rhagoriaeth y Cyfnod Sylfaen a drefnir gan Mudiad Meithrin yng Nghefn Lea, Y Drenewydd rhwng 10:00 a 15:30 Ddydd Mawrth Hydref 2.

Yn ystod y gynhadledd hon bydd y cyflwynydd teledu a rhedwr eithafol Lowri Morgan a’r canwr opera Mark Llewelyn Evans ymysg nifer o gyfranwyr fydd yn ysbrydoli gweithwyr ym maes y blynyddoedd cynnar.

Mae’r gynhadledd yn gyfle i ddod â staff Cylchoedd Meithrin, athrawon ysgolion cynradd, athrawon ymgynghorol a chysylltiol, a staff y Mudiad at ei gilydd i dderbyn hyfforddiant a rhannu arfer da. Bydd yn gyfle hefyd i wella cyfleoedd i gydweithio rhwng y Cylchoedd Meithrin, ysgolion cynradd ac Awdurdodau Lleol ac i ryngweithio gydag ymarferwyr proffesiynol yn y maes blynyddoedd cynnar.

Prif Siaradwr y gynhadledd fydd Elizabeth Jarman, sy’n arbenigwr byd eang ar greu gofod cyfathrebu cyfeillgar i blant. Bydd Elizabeth hefyd yn arwain un o’r pedwar gweithdy a gynhelir yn ystod y gynhadledd.

Bydd y canwr opera, Mark Llewelyn Evans yn arwain yr ail weithdy, sef yr ABC o Opera. Bydd gweithdy arall – “100 o bethau i wneud gyda bocs cardbord” –  yn cael ei arwain gan Menna Godfrey, sy’n arbenigo ar y ffordd y mae plant yn meithrin perthynas gyda’r amgylchedd naturiol.

Bydd gweithdy ola’r dydd yn trafod sut mae cynllun Safonau Serennog Mudiad Meithrin wedi dylanwadu ar safonau yn y Cylch Meithrin.

Yr athletwraig a chyflwynydd teledu, Lowri Morgan, fydd yn traddodi araith i gloi’r gynhadledd. Ymysg ei champau mae Lowri yn un o ddim ond chwech o athletwyr sydd erioed wedi cwblhau ras eithafol 6633 Ultra yr Arctig.

 

 

For More Great News Stories Click The Banner

 

 

Dywedodd Helen Williams, Pennaeth Tîm Hyfforddi, Dysgu a datblygu Mudiad Meithrin:

Dwi’n gobeithio y bydd angerdd Lowri Morgan at waith Mudiad Meithrin law yn llaw â’i hanesion personol am ei chyflawniadau anhygoel yn ysbrydoliaeth i’n mynychwyr. Rydym ni’n falch iawn hefyd o groesawu ein cyfranwyr eraill – mae Elizabeth Jarman yn ymarferydd rhyngwladol, sydd â llawer o syniadau gwerthfawr y gellir eu rhoi ar waith ar unwaith mewn lleoliad – beth bynnag fo’r lleoliad hwnnw.

“Rydym ni wedi sicrhau trawstoriad o brofiadau arbenigwyr yn y gynhadledd hon i’w rhannu gyda’r mynychwyr. Ein gobaith yw y bydd modd rhoi ar waith eu syniadau ac awgrymiadau yn syth – o ddefnyddio bocsys cardbord i ddefnyddio’r llais a cherddoriaeth – a manteisio ar y cyfle yma hefyd i rwydweithio – a chael syniadau newydd eto!”

Hwn yw ail gynhadledd Cyfnod Sylfaen Mudiad Meithrin, sydd wedi ei hariannu gan Adran Cyfnod Sylfaen Llywodraeth Cymru a’i threfnu gan adran Cyfnod Sylfaen Mudiad Meithrin.

You are in breach of copyright
%d bloggers like this: