26th September 2021

Llanelli Online News

Llanelli's First For Hyperlocal News

Staff Ysbyty Tywysog Philip yn destun balchder i Hywel Dda wrth i fodel gofal newydd ragori ar dargedau perfformiad

Mae Prif Weithredwr Hywel Dda, Steve Moore, wedi canmol staff a chlinigwyr sy’n gweithio yn Unedau Mân Anafiadau ac Asesu Meddygol Acíwt Ysbyty Tywysog Philip, wrth i ffigurau newydd ddangos eu bod yn rhagori ar dargedau perfformiad ac yn arwain y ffordd o ran meddygaeth fodern.

Disgrifiodd Mr Moore yr ysbyty yn Llanelli fel testun balchder i’r Bwrdd Iechyd, ar ôl iddo ddod yr unig safle acíwt yng Nghymru i guro targed cenedlaethol y GIG i drin 95 y cant o gleifion o fewn pedair awr, gan gynnwys yn ystod cyfnod anodd y gaeaf.

Agorodd yr Uned Asesu Meddygol Acíwt a’r Uned Mân Anafiadau y llynedd, a hynny fel rhan o brosiect Blaen y Tŷ gwerth £1.4m y Bwrdd Iechyd, a ariannwyd gan Lywodraeth Cymru. Ers hynny, mae’r ysbyty wedi cyrraedd targedau’n gyson ar gyfer amseroedd rhyddhau cleifion, amseroedd aros, a’r amseroedd cyfartalog y mae cleifion yn cael eu cadw yn yr ysbyty – er gwaethaf y ffaith i’r ysbyty weld cynnydd yn nifer y derbyniadau brys.

Mae’r prosiect wedi bod mor llwyddiannus fel bod yr ysbyty’n boddi mewn ceisiadau gan uwch-glinigwyr a thimau rheoli ledled y DU, sy’n awyddus i ymweld er mwyn deall sut y mae cleifion yn Llanelli a thu hwnt yn elwa ar y llwybrau gofal clinigol newydd.

Wrth annerch staff yn ystod ymweliad â’r ysbyty, dywedodd Mr Moore: “Dylech fod yn falch iawn ohonoch eich hunain – rydych yn destun balchder i Hywel Dda. Ysbyty Tywysog Philip yw’r unig ysbyty yng Nghymru i gyrraedd y targed o 95 y cant drwy gydol y flwyddyn ddiwethaf – mae’n rhyfeddol. Mae’n dipyn o gamp i staff, ond mae hyd yn oed yn well i’r cleifion. Hoffwn fynegi diolch enfawr y Bwrdd i bawb am yr hyn yr ydym wedi’i wneud yma.

“Mae yna wersi go-iawn yma i bawb eu dysgu, a hynny ar bob lefel yn y Bwrdd Iechyd a thu hwnt. Mae Ysbyty Tywysog Philip yn dangos nad oes angen i ni gael tagfa wrth ddrws y ffrynt; rydym ar flaen y gad o ran y ffordd newydd hon o weithio. Mae’n wych ar gyfer y cleifion a wasanaethwn ac ar gyfer pobl Llanelli.”

Dengys data newydd fod 40 y cant o’r cleifion sy’n cael eu derbyn i’r Uned Asesu Meddygol Acíwt oherwydd argyfwng meddygol, ‘nawr yn mynd adref o fewn 24 awr – o gymharu â 25 y cant o dan wasanaeth blaenorol yr Adran Damweiniau ac Achosion Brys/Uned Penderfyniadau Clinigol.

Bellach, yr amser cyfartalog y mae cleifion yn cael eu cadw i mewn yn Ysbyty Tywysog Philip yw 6.8 diwrnod, o gymharu ag 8.8 diwrnod o dan yr hen system – er bod yr ysbyty yn derbyn, ar gyfartaledd, 200 yn fwy o gleifion y mis nag yr oedd o dan yr hen fodel.

Click and donate to support our FREE independent hyperlocal news service

Yn yr Uned Mân Anafiadau, mae 97 y cant o’r cleifion bellach yn cael eu rhyddhau o fewn pedair awr, o gymharu ag 89 y cant o dan wasanaeth yr Uned Penderfyniadau Clinigol – ac maent hefyd yn aros am tua 45 munud yn llai ar gyfartaledd, i gael eu gweld nag yr oeddent o dan yr hen fodel.

Ac mae’r manteision i’r ysbyty a’i gleifion eisoes i’w teimlo, gan y datgelwyd hefyd fod meddygon teulu yn baglu dros ei gilydd i gael gweithio yno.

Ychwanegodd Dr Meinir Jones, Meddyg Teulu Arweiniol ar gyfer y prosiect Blaen y Tŷ: “Un o’r heriau mwyaf pan ddechreuom yma oedd sut y byddem yn staffio’r unedau. Ond bellach mae gennym lawer o feddygon teulu sydd am ddod i weithio yn Ysbyty Tywysog Philip. Maen nhw’n griw da iawn yma; mae gennym ystod wych o wybodaeth. Mae’n ymwneud â meddwl yn wahanol a bod yn hyblyg”.

Ychwanegodd Dr Robbie Ghosal, Meddyg Anadlol Ymgynghorol a Chyfarwyddwr yr Ysbyty: “Ni fyddem wedi gallu peri i hyn ddigwydd heb y meddygon a’r staff ar lawr gwlad a oedd am iddo ddigwydd. Mae’n un o’r ysbytai mwyaf dymunol rydw i erioed wedi gweithio ynddo, ac nid yw erioed wedi colli ei ymdeimlad o hunaniaeth.

“Ysbyty Tywysog Philip yw’r ‘lle i weithio,’ gyda’i ysbryd tîm heb ei ail, a ffocws ar Arweinyddiaeth Glinigol effeithiol. Rydym yn ymfalchïo bod gennym Feddygon effeithiol sy’n cydweithio’n agos i ddarparu’r lefel hon o berfformiad targed, ac i ddatblygu’r gofal a ddarperir i’n cleifion.”

For More Great News Stories Click The Banner

Arabic Arabic English English Irish Irish Polish Polish Romanian Romanian Scottish Gaelic Scottish Gaelic Turkish Turkish Welsh Welsh
You are in breach of copyright
%d bloggers like this: