MAE trefniadau ar gyfer cludiant ysgol ym mis Medi ar y gweill yn dilyn y pandemig coronafeirws.

‘Busnes fel arfer’ yw hi mewn perthynas â cherdynnau teithio ar gyfer disgyblion cymwys.

Bydd plant ysgol sy’n teithio i’r ysgol ar fws yn derbyn eu cerdyn teithio yn ystod mis Awst yn barod ar gyfer dechrau’r flwyddyn ysgol newydd.

Nid oes angen i ddisgyblion ysgolion cynradd ac ysgolion uwchradd hyd at Flwyddyn 11 sydd eisoes â cherdyn teithio ail-ymgeisio – oni bai bod eu manylion wedi newid, er enghraifft, newid cyfeiriad neu ysgol.

Mae’n bwysig bod teuluoedd sydd wedi newid cyfeiriad yn ystod y flwyddyn ddiwethaf yn ail-ymgeisio cyn gynted â phosibl er mwyn sicrhau nad yw eu cerdyn teithio yn cael ei anfon i’r cyfeiriad blaenorol. Mae angen i ddisgyblion sy’n cychwyn mewn ysgol newydd ail-ymgeisio ar frys hefyd.

Mae angen i fyfyrwyr chweched dosbarth sy’n dychwelyd ym mis Medi roi gwybod i ni os nad ydyn nhw eisoes wedi gwneud.

Mae angen i fyfyrwyr coleg wneud cais am gludiant trwy eu coleg – nid trwy’r cyngor.

Anogir rhieni sy’n credu bod eu plentyn yn gymwys i gael cludiant am ddim ond nad ydynt wedi gwneud cais eto i gyflwyno cais ar-lein cyn gynted â phosibl. Mae’n bosibl na chaiff ceisiadau hwyr eu prosesu erbyn dechrau’r flwyddyn ysgol newydd.

Pan fyddwch wedi derbyn eich cerdyn teithio, gwnewch yn siŵr bod y manylion stopio a nodir yn gywir, gan y bydd gyrwyr bysiau a thacsis dim ond yn gallu casglu a gollwng disgyblion o’r lleoliadau a nodir ar y cerdyn teithio, a bydd y cerbydau dim ond yn stopio yn y mannau a nodir ar yr amserlenni, a fydd ar gael ar-lein cyn dechrau’r tymor newydd.

Bydd rhagor o wybodaeth am y trefniadau penodol ar gyfer cludiant ysgol mewn perthynas â Covid-19 ar gael maes o law.

Dywedodd y Cynghorydd Hazel Evans, yr Aelod o’r Bwrdd Gweithredol dros yr Amgylchedd: “Mae’n bwysicach nag arfer eleni ein bod yn rheoli pwy sy’n teithio ar bob cerbyd gan y bydd nifer y lleoedd yn cael eu lleihau o ganlyniad i bellter cymdeithasol, ac oherwydd y gwasanaeth Profi, Olrhain, Diogelu sydd mewn bodolaeth.

“Caiff rhagor o wybodaeth am y trefniadau penodol ar gyfer teithio ar gludiant ysgol ei chyhoeddi cyn gynted â phosibl.”

,
Similar Posts
Latest Posts from Llanelli Online