24th September 2021

Llanelli Online News

Llanelli's First For Hyperlocal News

Y Canolbarth yn “smotyn du” o ran pwyntiau gwefru cerbydau trydan

Pic: Wiki Commons

Mae angen i Lywodraeth Cymru ymdrin â’r “smotyn du” o ran pwyntiau gwefru cerbydau trydan yn y Canolbarth, dywedodd Ysgrifennydd Cabinet cysgodol Plaid Cymru dros yr Amgylchedd Simon Thomas.

Dywedodd Simon Thomas ei bod yn amhosib ar hyn o bryd deithio o ogledd i dde Cymru mewn cerbyd trydan ac ail-lenwi en route am nad oes pwyntiau gwefru sydyn y tu allan i goridorau’r M4 a’r A55.

Dywed Simon Thomas os yw Llywodraeth Cymru am gwrdd â’u targed i leihau allyriadau nwyon tŷ gwydr o 40% erbyn 2020, yna mae darparu seilwaith digonol i gerbydau trydan yn hanfodol.

Meddai Ysgrifennydd Cabinet cysgodol Plaid Cymru, Simon Thomas:

Simon Thomas

“Er y dylem fod yn gwneud popeth yn ein gallu i leihau ein hôl troed carbon, rhwng 2009 a 2015 fe gododd allyriadau carbon mewn gwirionedd o 0.5% y flwyddyn ar gyfartaledd. Dros y ddwy flynedd ddiwethaf, mae allyriadau o drafnidiaeth yng Nghymru wedi codi, felly rydym yn sôn am rywbeth sydd mor sylfaenol â’r aer a anadlwn.

“Ond yn lle’i gwneud mor hawdd ag sydd modd i bobl newid eu harferion trafnidiaeth, mae’r Llywodraeth Lafur wedi methu darparu seilwaith digodol ar gyfer ceir trydan. Mae’n chwerthinllyd na allwch deithio o ogledd i dde Cymru mewn car trydan ac ail-lenwi en route.

Click and donate to support our FREE independent hyperlocal news service

“Mae’r prif bwyntiau sydd ar gael at ddefnydd y cyhoedd ar hyd yr M4 yn y de a’r A55 yn y gogledd. Er bod y Grŵp Leader, Arloesi Gwynedd, wedi gwneud gwaith clodwiw i geisio gwella’r ddarpariaeth ym Meirionnydd, mae’r Canolbarth fwy neu lai yn smotyn du. Dylai Llywodraeth Cymru yn wir fod yn arwain y ffordd o ran gwella seilwaith dros Gymru gyfan.

“Mae cerbydau trydan yn cynnig ateb tymor-hir posib i wella ansawdd yr aer, ac y mae angen i Lywodraeth Cymru fuddsoddi ynddynt os ydynt o ddifrif am greu dyfodol glân a gwyrdd i’r genedl.”

For More Great News Stories Click The Banner
Arabic Arabic English English Irish Irish Polish Polish Romanian Romanian Scottish Gaelic Scottish Gaelic Turkish Turkish Welsh Welsh
You are in breach of copyright
%d bloggers like this: