MAE siopau, bwytai a chaffis llai ymysg y busnesau a fydd yn elwa ar gynllun rhyddhad ardrethi’r stryd fawr a fabwysiadwyd gan Gyngor Sir Caerfyrddin.

Mae aelodau Bwrdd Gweithredol y Cyngor wedi cytuno i weithredu cynllun dewisol Llywodraeth Cymru er mwyn rhoi cymorth i fusnesau llai canol y dref.

Gallai busnesau, gan gynnwys y rheiny mewn sectorau manwerthu, lletygarwch ac adloniant, fod yn gymwys i gael gostyngiad o hyd at £2,500 ar eu hardrethi yn rhan o’r cynllun.

Er bod ardrethi busnes yn cael eu gosod gan Lywodraeth Cymru, mae awdurdodau lleol sy’n gyfrifol am gasglu’r ardrethi yn cael gweithredu’r cynllun os ydynt am ddarparu cymorth i fusnesau yn eu hardal.

Dywedodd y Cynghorydd David Jenkins, yr Aelod o Fwrdd Gweithredol Cyngor Sir Caerfyrddin, fod y cyngor wedi mabwysiadu’r cynllun ers 2017 ac roedd o’r farn y byddai ei ymestyn unwaith eto am y flwyddyn sydd i ddod yn darparu cymorth gwych i fusnesau llai yng nghanol trefi’r sir.

For More Great News Stories Click The Banner

Yn sgil cael cymeradwyaeth unfrydol, bydd y cynllun bellach yn berthnasol i fanwerthwyr mewn canol trefi ac ardaloedd cyfagos, ond nid ar gyfer parciau manwerthu ac ystadau diwydiannol ar gyrion y trefi.

Bydd y rhyddhad ar gael i fusnesau sydd mewn safleoedd sydd â gwerth ardrethol rhwng £6,001 a £50,000 ym mlwyddyn ariannol 2020-21.

Caiff y cynllun ei ariannu’n llawn gan Lywodraeth Cymru.

, , , , ,
Similar Posts
Latest Posts from Llanelli Online