Simon Thomas AM

YMDDIHEUODD Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda am y gofal a thriniaeth roddwyd i fam a’i diweddar fab yn Ysbyty Glangwili, Caerfyrddin.

Mae Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus Cymru wedi cynnal cwyn gan y rhieni, a chyfeiriodd yr Ombwdsmon at “gyfres o fethiannau” gan y bwrdd iechyd gan gynnwys bod marwolaeth eu mab wedi ei gofnodi yn anghywir fel marw-anedig yn hytrach na marwolaeth newydd-anedig.

Awgrymodd yr Ombwdsmon y dylai’r swm o £4500 gael ei dalu gan y Bwrdd Iechyd i gydnabod y trallod, yr oedi a’r amwysedd a brofwyd yn yr achos hwn. Yn ôl yr Ombwdsmon, dylai gwersi gael eu dysgu o fewn yr adran.

For More Great News Stories Click The Banner

Dywedodd Simon Thomas, AC y Canolbarth a’r Gorllewin: “Hoffwn gydymdeimlo’n daer â’r teulu sydd ynghlwm â’r sefyllfa drallodus hon. Rwy’n cefnogi canlyniadau’r Ombwdsmon ac yn disgwyl i’r bwrdd iechyd weithredu ar awgrymiadau’r adroddiad.

“Byddaf yn gofyn i Fwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda sut y maent yn bwriadu ymateb i’r adroddiad ac yn gobeithio codi’r mater gyda Llywodraeth Cymru yn y Senedd cyn gynted â phosibl.”

, , , , , , ,
Similar Posts
Latest Posts from Llanelli Online